Przetargi

Informacja o wyborze oferty - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w DmosinieDmosin, dn. 19 września 2017r.

 

 

Z.P.271.8.PN.4.2017

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”

 

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie” została wybrana oferta firmy TERM-OIL Sp. z o.o.,
ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom.

Oferta została wybrana, ponieważ w ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: cena ofertowa z wagą – 60%, termin dostawy z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów, spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu  zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.                     

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).


                                                                                                                        Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                                           /-/ Danuta Supera

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2017 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 131
19 września 2017 14:16 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [zestawienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2017 14:15 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)