Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie § 20 „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XXIII/124/16 z dnia 2 grudnia 2016 r. podajemy do publicznej wiadomości informację o złożonych...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Dmosin z dnia 6 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z uchwałą Rady Gminy...