Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Załączniki obowiązkowe zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.).
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - zgodnie z art. 33 Kpa.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Informację w sprawie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje przedsięwzięcia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – podinspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:
205,00 zł za wydanie decyzji,
17,00 zł za pełnomocnictwo.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn.zm.).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BSZŁ O/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa wymaga postępowania administracyjnego, w tym opinii i ewentualnych uzgodnień innych organów.
Zgodnie z art.35 § 3 Kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,poz. 1397)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Odwołania składa się w sekretariacie Urzędu (pokój nr 16) lub można przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2011 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1426
30 maja 2017 13:21 Marcin Mróz - Aktualizacja danych sprawy.
21 lutego 2011 12:00 Anna Kantorska - Dodanie załącznika.
21 lutego 2011 12:00 Anna Kantorska - Dodanie załącznika.