Drogi Publiczne, Leśnictwo , Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna

Andrzej Świniarski - inspektor

Do zadań Stanowiska ds. Dróg Publicznych , Leśnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy:

W zakresie dróg publicznych:
1)przygotowywanie projektu opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg powiatowych, gminnych i zakładowych,
2)orzekanie o przywróceniu pasa drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego
naruszenia,
3)prowadzenie spraw związanych z ustaleniem udziału osób prawnych w kosztach budowy , modernizacji , utrzymania i ochrony drogi zakładowej w przypadku, gdy droga zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki a jednostki te nie ustaliły tego udziału w drodze porozumienia,
4)bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji i remontów związanych z drogami finansowanych z budżetu Gminy,
5)udział i organizacja odbiorów technicznych jakości wykonanych robót budowlanych w zakresie remontów i inwestycji drogowych,
6)bieżąca dbałość o właściwe utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników , obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
7)przygotowywanie projektów decyzji na zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i powiatowych, oraz naliczanie i pobieranie opłat z tego tytułu,
8)nadzór i kontrola robót w pasie drogowym,
9)wydawanie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
10)realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
11)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
12)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników ,wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów , gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
13)dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
14)sadzenie , utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
15)realizacja przepisów ustawy o drogach publicznych,
16)współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie
prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej na terenie Gminy,
17)wydawanie opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu,
18)opiniowanie projektów zjazdów z dróg zarządzanych przez Gminę, projektów budowlanych wykonawczych z zakresu przebudowy dróg,
19)prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych zarządzanych przez Gminę,
20)współpraca z właściwymi instytucjami i organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
21)przygotowywanie wniosków w zakresie właściwego utrzymania dróg przez innych zarządców dróg publicznych na terenie Gminy,
22)prowadzenie spraw związanych z planowaniem , finansowaniem , budową i modernizacją oraz utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz dojazdowych do gruntów rolnych,
23)wykonywanie zadań związanych z budową modernizacją, utrzymaniem bieżącym i
zimowym oraz ochroną dróg zarządzanych przez Gminę , a mianowicie:
a)opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
b)opracowywanie projektów planów finansowych budowy , utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
c)pełnienie funkcji inwestora,
d)wykonywanie robót interwencyjnych , robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
e)bieżąca współpraca z projektantami, rzeczoznawcami, geodetami, wykonawcami robót budowlanych itp. oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tego zakresu,
f)przygotowywanie projektów umów i zleceń zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych
g)potwierdzanie pod względem merytorycznym wystawianych przez Wykonawców faktur,
24)przygotowywanie dokumentacji wniosków o dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz terminowe rozliczanie z otrzymanych dotacji na ten cel.
25)współpraca w zakresie opracowywania dokumentacji, podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i krajowych na poprawę stanu infrastruktury drogowej oraz bieżący nadzór nad realizacją zadań finansowanych z tych środków,
26)przyjmowanie zawiadomień i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach imprez masowych,

W zakresie zalesiania gruntów:

1)wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem kary pieniężnej za samowolne usunięcie,
2)prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem parków miejskich, określenie ich granic oraz sposobu wykonywania ochrony,
3)prowadzenie spraw dotyczących uznania za park miejski terenów , na których znajduje się starodrzew,
4)prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej należących do kompetencji gminy,
5)współudział w zakresie zalesiania, dolesiania i organizacji gospodarki lasami prywatnymi,
6)prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków przyrody
7)informowanie właścicieli lasów o sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasu oraz obowiązkach wynikających z ustawy

W zakresie ochrony zwierząt:

1)realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt ,
2)wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywne, rejestracja psów
3)nadzór nad psami bezdomnymi i bezpańskimi, współpraca ze schroniskiem w tym zakresie
4)prowadzenie postępowań o odebranie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi,
5)przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podjęcie starań mających na celu schwytanie lub usunięcie tego zjawiska a w razie niemożności dokonania tego, powiadomienie
sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji,
6)prowadzenie zadań Gminy w zakresie utylizacji podłych zwierząt, organizacja odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt na terenie Gminy,

W zakresie gospodarki wodnej, spółek wodnych i zagrożeń powodzią :

1)prowadzenie spraw związanych z zagrożeniem powodzią, w szczególności w zakresie;
a)zobowiązania do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią,
b)przyznawania odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
2)prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne należących do kompetencji Gminy.
3)udział w rozprawie wodno prawnej w postępowaniu w sprawach określonych w art.37 ustawy prawo wodne,
4)przygotowanie projektu decyzji nakazujących przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zabezpieczających, gdy zmiany stanu wód wpływają niekorzystnie na nieruchomości sąsiednie,
5)zatwierdzanie ugód pomiędzy właścicielami gruntów w przypadku zmian stosunków wodnych na gruncie,
6)prowadzenie spraw w zakresie wydania decyzji w sprawie dostępu do wody, umożliwiających powszechne korzystanie z wód,
7)udział w pracach komisji d/s szacowania skutków klęsk żywiołowych na obszarze Gminy,
8)realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne – w części dotyczącej melioracji a w szczególności ustalanie potrzeb oraz kontrolowanie prowadzonych robót melioracyjnych,
9)prowadzenia ewidencji urządzeń melioracyjnych,
10)udział w odbiorach robót melioracyjnych,
11)współpraca z Gminną Spółką Wodną w zakresie działalności na rzecz poprawy stanu urządzeń melioracyjnych.


W zakresie ochrony środowiska

1)prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
2)udział w przygotowywaniu projektów planów i programów z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przedstawianie ich odpowiednim organom do zatwierdzenia,
3)przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych z zakresu prowadzonych spraw,
4)współpraca z organami sprawiedliwości i organami ścigania w zakresie utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy,
5)wydawanie zezwoleń na prowadzenie transportu na terenie Gminy,

Stanowiska

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4314
10 stycznia 2017 12:17 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
17 marca 2016 13:55 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
17 marca 2016 13:53 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.