Rolnictwo, Gospodarka Odpadami, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Sprawy Obronne, Obrona Cywilna i Ochrona Informacji Niejawnych

Edyta Goździńska - inspektor
Do zadań stanowiska d/s Rolnictwa Gospodarki Odpadami, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Ochrony Informacji Niejawnych należy:

W zakresie działalności gospodarczej:

1)przyjmowanie wniosków CEIDG-1,
2)wydawanie potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1,
3)wprowadzanie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi do CEIDG,
4)wykonywanie z systemu wydruku raportu o przedsiębiorcach i przekazywanie do Referatu Finansowego w celu naliczenia wymiaru podatkowego,
5)informowanie przedsiębiorców o wszelkiego rodzaju spotkaniach dotyczących prowadzonej przez nich działalności, a także przekazywanie materiałów dotyczących prowadzenia firm,
6)prowadzenie Gminnej Ewidencji Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie,
7)wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach limitów ustalonych przez Radę Gminy oraz współdziałanie z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8)współdziałanie na rzecz ochrony konsumenta w podejmowanych przez odpowiednie czynniki kontrolne sprawach dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

W zakresie rolnictwo i łowiectwo:

1)wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
2)współpraca z instytucjami i organizacjami obsługującymi rolnictwo w zakresie doradztwa, dopłat bezpośrednich, programów pomocowych i modernizacyjnych, ochrony roślin i badania gleb,
3)przyjmowanie wniosków rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe, udział w szacowaniu szkód i procesie pozyskiwania pomocy,
4)prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej stanu klęsk żywiołowych oraz współpraca z właściwymi instytucjami i organami w tym zakresie ,
5)prowadzenie spraw związanych z produkcją rolną,
6)przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników lub chwastów oraz wzywanie do wykonania określonych czynności powodujących ich zwalczanie,
7)przyjmowanie informacji o szkodnikach, chorobach i chwastach występujących w uprawach rolnych oraz ogrodniczych i podawanie ich do publicznej wiadomości,
8)prowadzenie spraw z zakresu gospodarki hodowlanej,
9)promowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa,
10 )prowadzenie spraw dotyczących Izb Rolniczych,
11)prowadzenie spisów rolnych, wykonywanie prac związanych z przygotowaniem spisów rolnych, nadzór nad przeprowadzeniem spisów rolnych i wyborów do izb rolniczych,
12)prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa,
13) współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich,
14)opiniowanie rocznych planów łowieckich związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
15)udział w mediacjach dla polubownego rozstrzygania sporów dotyczących szkód łowieckich,
16)prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych u zwierząt
17)prowadzenie pełnej problematyki dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
18) wydawanie zarządzeń mających na celu zapobieżenie epidemii w razie wystąpienia choroby zakaźnej oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, w tym zwracanie się z żądaniem do właściwego inspektora sanitarnego o
informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Gminy,
19)wydawanie właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu zalecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
sanitarnego na terenie Gminy,
20)przyjmowania informacji o wyrobach zawierających azbest i przekazywanie
odpowiednim instytucjom.

W zakresie zarządzania kryzysowego:

1)opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
2)opracowanie i aktualizacja Planu Ochrony przed Powodzią,
3)opracowanie i aktualizacja Planu ochrony zabytków Gminy Dmosin na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
4)organizowanie pracy i działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,
5)opracowywanie rocznego Planu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
6)planowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
7)koordynacja działań na obszarze gminy w zakresie pomocy poszkodowanym w wyniku działania żywiołów,
8)gromadzenie, monitorowanie, analizowanie oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze gminy,
9)wykonywanie zadań w zakresie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych w stanie
klęski żywiołowej,
10)współpraca z PCZK w Brzezinach, WCZK w Łodzi oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze.

W zakresie Obrony Cywilnej:

1)opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu Obrony Cywilnej,
2)opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
3)opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na dany rok,
4)opracowywanie i uzgadnianie rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej,
5)powoływanie Formacji Obrony Cywilnej,
6)przygotowywanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze gminy,
7)tworzenie, przygotowywanie i zapewnienie działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania,
8)zapewnienie funkcjonowania Gminnego Magazynu OC,
9)przygotowanie i zapewnieni niezbędnych sił do realizacji zadań obrony cywilnej,
10)nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem sprzętem obrony cywilnej,
11)organizowanie ćwiczeń, treningów formacji obrony cywilnej,
12)nadzorowanie funkcjonowania radiostacji,
13)prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie ochrony ludności i powszechnej samoobrony.

W zakresie spraw obronnych:

1)opracowanie i aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dmosin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
3)opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w zakresie
realizacji zadań obronnych na dany rok,
4)opracowanie i uzgadnianie planu szkolenia obronnego na dany rok,
5)opracowanie i aktualizacja Planu Ochrony Służby Zdrowia,
6)planowanie przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia
na potrzeby obronne,
7)realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS),
8)koordynowanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa,
9)koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem zapasowego miejsca pracy,
10)prowadzenie spraw związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony kraju,
11)opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas „W”,
12)opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentów dotyczących organizacji, uruchomienia i funkcjonowania „Stałego Dyżuru”,
13)opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentów „Akcji Kurierskiej”,
14)opracowanie decyzji w celu nałożenia świadczeń osobistych w ramach akcji kurierskiej,
15)prowadzenie szkoleń w zakresie akcji kurierskiej oraz wykonywanie sprawozdawczości,
16)sporządzanie dokumentacji z przebiegu akcji kurierskiej,
17)opracowanie planu rozplakatowania obwieszczeń i przekazanie właściwym organom,

W zakresie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych:

1)zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2)zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
3)zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4)kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych
informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5)opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
6)prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7)prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań
sprawdzających,
8)prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących
czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz
osób, którym odmówiono wydania poświadczenia lub je cofnięto,
9)przekazywanie odpowiednio do ABW lub SKW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu
poświadczenia bezpieczeństwa,
10)nadzór nad prowadzeniem kancelarii niejawnej.


W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarki odpadami

1)prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska wynikających z ustawy Prawo
Ochrony Środowiska , ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie,
2)prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
3)opracowanie, aktualizacja i koordynowanie realizacji regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie
4)prowadzenie spraw przypisanych Gminie ustawą o odpadach oraz spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
5)koordynowanie działań w zakresie gospodarki odpadami, likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,
6)prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku oraz podejmowanie działań w zakresie egzekucji tych obowiązków,
7)prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego,
8)sporządzanie zbiorczych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
9)sporządzanie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
10)prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni
ścieków
11)przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek i opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
12) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów i organizowanie zbiórek odpadów komunalnych,
13) prowadzenie postępowań w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcia ich z
miejsc nie przeznaczonych do ich składowania,
14) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych,

Stanowiska

Inspektor

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4832
30 listopada 2017 13:43 (Marcin Mróz) - Zmiana danych jednostki.
14 października 2016 11:21 (Marcin Mróz) - Zmiana danych jednostki.
21 marca 2016 12:00 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.