Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowisko dyrektorów szkół,
2) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
3) prowadzenie teczek korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt
4) gromadzenie aktów normatywnych z zakresu oświaty.
5) przekazywanie materiałów, informacji i obowiązujących aktów prawnych do szkół związanych z ich funkcjonowaniem,
6) współpraca z dyrektorami szkół w opracowywaniu projektów regulaminów wynagradzania i innych aktów prawnych, których stanowienie należy do kompetencji organów Gminy,
7) ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz granic ich obwodów,
8) organizacyjne przygotowywanie narad z zakresu prowadzonych spraw,
9) współpraca branżowa z właściwymi związkami zawodowymi,
10) nadzór nad realizacją świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela,
11) współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
12) organizacja bezpłatnego dowozu dzieci do szkół,
13) koordynowanie działań w zakresie zakupu materiałów, sprzętu, urządzeń oraz usług
na potrzeby stanowiska,
14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
15) ustalanie zasad dotowania niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków i nadzór nad wydatkowaniem na ten cel środków z budżetu Gminy,
16) współpraca z innymi instytucjami w sprawach dotyczących prowadzenia oświaty,
17) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół
18) ścisła współpraca z dyrektorami szkół w zakresie określania potrzeb remontowych
i inwestycyjnych,
19) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, utrzymywaniem, nadzorowaniem
i likwidacją szkół i przedszkoli oraz łączenia szkół różnych typów w zespoły i nadawanie im statutów,
20) przygotowywanie i przedstawianie projektów wydatków budżetowych dotyczących zakresu działania stanowiska, w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,
21) analiza wysokości otrzymanej subwencji oświatowej i weryfikacja przyjętych wskaźników do jej ustalania,
22) potwierdzanie pod względem merytorycznym wydatków dotyczących spraw z zakresu działania stanowiska oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej
23) systematyczna ocena wykonania budżetu w zakresie działania stanowiska oraz sporządzanie
i przedkładanie organom Gminy informacji w tym zakresie,
24) prowadzenie rejestru wydawanych kart drogowych dla kierowców autokarów oraz bieżące rozliczanie ze zużytego paliwa i olejów,
25) prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców autokarów.
26) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia będącego w zakresie działania stanowiska,
27) sporządzanie wymaganych przepisami szczególnymi zbiorczych sprawozdań z zakresu działania stanowiska,
28) prowadzenie spraw związanych z wynajmem autokarów,
29) opracowywanie pod względem formalno-prawnym wniosków o dofinansowanie zadań
z zakresu działania stanowiska ze źródeł krajowych i zagranicznych i współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji do podpisywania umów na finansowanie zadań
z funduszy europejskich i krajowych,
30) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie pozyskiwania środków krajowych i funduszy europejskich oraz analizowanie założeń programów pomocowych z zakresu działania stanowiska z możliwością wykorzystania ich przez Gminę,
31) zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy europejskich i krajowych z zakresu działania stanowiska, rozliczanie i sporządzanie pełnej sprawozdawczości z ich realizacji,
32) przyjmowanie wniosków od pracodawców uczących zawodu młodocianych pracowników oraz przygotowywanie decyzji i wnioskowanie o środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
33) analiza kosztów i współpraca z innymi gminami odnośnie zwrotu poniesionych dotacji
na dzieci, mieszkańców gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych
na terenie innej gminy,
34) przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat oraz innych sprawozdań dotyczących działania stanowiska,
35) kontrola spełnienia obowiązku nauki przez absolwentów ( do 18 roku życia),
36) udział w czynnościach kontrolnych działalności szkół i instytucji kultury.
37) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych
38) współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy
i prowadzenie ich ewidencji,
39) koordynowanie i inspirowanie rozwoju kultury w Gminie,
40) koordynowanie i realizacja zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
41) inspirowanie działań propagujących aktywne formy wypoczynku,
42) organizowanie i koordynowanie imprez lokalnych promujących rozwój kultury i sportu
w Gminie oraz imprez rekreacyjnych wśród mieszkańców,
43) przygotowywanie umów o pracę z animatorami sportu oraz z osobami prowadzącymi zajęcia sportowo-rekreacyjne w obiektach sportowych
44) przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresu działania stanowiska realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
45) przygotowywanie projektów programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego
w realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
46) współdziałanie ze szkołami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
47) przygotowywanie materiałów, analiz i informacji dla potrzeb Rady Gminy i jej organów
w zakresie działania stanowiska,
48) inicjowanie, wspomaganie, monitorowanie i obsługa realizowanych na terenie gminy programów zdrowotnych i profilaktycznych oraz działań gminy,
49) koordynowanie działań w dziedzinie profilaktyki i zjawisk patologii społecznych
50) przesyłanie opinii starostwu powiatowemu w sprawie godzin pracy aptek na terenie Gminy,
51) realizacja programów celowych za pośrednictwem gminy wprowadzanych przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
52) współpraca w zakresie promocji z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym i innymi instytucjami, z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie promocji Gminy
53) gromadzenie, opracowywanie i przygotowywanie informacji i materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
54) uczestnictwo w wystawach w celu promocji Gminy,
55) przygotowywanie i przekazywanie informacji z zakresu realizowanych obowiązków, w celu bieżącej aktualizacji strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dmosin,
56) przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych o Gminie, działaniach organów Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
57) organizowanie konkursów służących poznawaniu i promocji zasobów i dziedzictwa kulturowego Gminy,
58) prowadzenie i obsługa działań z zakresu turystyki,
59) udostępnianie herbu i nazwy Gminy.
60) prowadzenie spraw z zakresu udziału Gminy w Lokalnej Grupie Działania.
61) upowszechnianie walorów turystycznych Gminy oraz dorobku i dziedzictwa kulturowego Gminy i kultywowanie tradycji ludowych
62) współudział w organizowaniu zawodów, imprez rekreacyjnych i kulturalnych
dla mieszkańców gminy.
63) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Gminie

Dokumenty

Organizacje pozarządowe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2019 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 377
21 lutego 2019 15:26 (Jolanta Wojciechowska) - Utworzenie jednostki.