Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

Wójt Gminy Dmosin

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO DYREKTORA

Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

 

 

 

I. OZNACZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO PUBLICZNĄ SZKOŁĘ.

            Gmina Dmosin.

 

II. NAZWA I ADRES PUBLICZNEJ SZKOŁY:

            Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie, Dmosin 1C, 95 – 061 Dmosin.

 

III. WSKAZANIE WYMAGAŃ WOBEC KANDYDATÓW:

            Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.) tj.:

 

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,

2)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

3)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5)      uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

6)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168).

 

 1. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      ukończyła studia magisterskie,

3)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

5)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

6)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

7)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168).

 

IV. WSKAZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

            Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, z uwzględnieniem:

1)      przedstawienia własnych propozycji i pomysłów na nowatorskie rozwiązania poprawiające efektywność nauczania i wychowania w publicznej szkole,

2)      prezentacja własnego modelu kierowania szkołą,

3)      określenia metod jakie zastosuje do realizacji założonych celów i zamierzonych rezultatów – podać przykłady,

4)      źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków zewnętrznych.

 1. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo,

b)      stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.

 1. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 3.
 2. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 7. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013, poz.1388).
 8. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 9. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 11. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

V. INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 26 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu ( 8:00-15:30 ) na adres: Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin (sekretariat, pokój nr 16 ) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” - Konkurs     na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Dmosin po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.
 3. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW O TERMINIE

I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dmosin.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2015 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 999
07 maja 2015 12:14 (Anna Kantorska) - Dodanie załącznika [zal_do_zarzadz_konkurs_na_dyrektora_zss_w_dmosinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2015 12:13 (Anna Kantorska) - Dodanie załącznika [zarzadz_konkurs_na_dyrektora_zss_w_dmosinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2015 12:12 (Anna Kantorska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)