Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 

zg. z art. 5 ust. 1 w ramach współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  jak i na podst. art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjioraz realizując zarządzenie nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń informujemy, iż:

- w dniach od 12 do 20 marca 2018 r. został poddany konsultacjom opracowany projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń,

- do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na terenie Gminy Dmosin, oraz z innych gmin, działający na rzecz mieszkańców Gminy Dmosin,

- propozycje i uwagi mogły być zgłaszane na załączonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do  konsultacji  „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach.

Wynik konsultacji: w ramach konsultacji do projektu nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

            Powyższa informacja zg. z § 8 ust. 2 uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została zamieszczona na stronie BIP Gminy Dmosin, stronie internetowej Gminy Dmosin.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Sportu Ochrony Zdrowia i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Wojciechowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 302
22 marca 2018 10:27 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)