Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dmosin

W związku z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 ) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji jak i zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.120.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dmosin przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dmosin.

 

Konsultacje opracowanego projektu uchwały zostały przeprowadzone w następujący sposób:

 1. Ogłoszono Zaproszenie do konsultacji projektu:  

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin w dniu 19 listopada 2019 r.
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 19 listopada 2019 r.
  • na stronie internetowej Gminy Dmosin w dniu 19 listopada 2019 r.

2. Określono terminy zgłaszania uwag w ramach konsultacji:

  • wyznaczono czas na zapoznanie z projektem programu: od dnia publikacji projektu uchwały do dnia rozpoczęcia konsultacji;
  • na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznaczono dzień 27 listopada 2019 r. od godz. 800 do godz. 1300.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na terenie Gminy Dmosin, oraz z innych gmin, działający na rzecz mieszkańców Gminy Dmosin.

4. Propozycje i uwagi mogły być zgłaszane na załączonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do  konsultacji  „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach w co najmniej jednej z podanych form:

  • przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej sekretariat@dmosin.pl lub sekretarz@dmosin.pl;
  • przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje – Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu dla członków OSP z gminy Dmosin.";
  • złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

Ponadto propozycje i uwagi mogły być przesyłane lub składane w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 27 listopada 2019 r.

 

5. Wynik konsultacji: w ramach konsultacji do projektu nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

            Powyższa informacja zg. z § 8 ust. 2 uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została zamieszczona na stronie BIP Gminy Dmosin, stronie internetowej Gminy Dmosin.

Informację przygotowała: Jolanta Wojciechowska Sekretarz Gminy Dmosin

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 181
28 listopada 2019 09:53 (Jolanta Wojciechowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 09:52 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)