Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2018

Projekt na rozebranie i budowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 121057E Dmosin Drugi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie:

A projekt na rozebranie istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 121057E Dmosin Drugi (GS”SCH”) dr. pow.51101E zlokalizowany na rzece Mrodze (obręb geodezyjny Dmosin Drugi),  kosztorys inwestorski, przedmiar i specyfikacja techniczna  wykonania robót i odbioru,

B - projekt budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 121057E Dmosin Drugi (GS”SCH”) dr. pow.51101E  na rzece Mrodze (obręb geodezyjny Dmosin Drugi), kosztorys inwestorski, przedmiar i specyfikacja techniczna wykonania robót i odbioru,

C – uzyskanie niezbędnych pozwoleń uzgodnień na rozbiórkę i budowę mostu, prawomocnych oraz map do celów  projektowych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej; 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz złożą oświadczenie w tym zakresie.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%; 

Oferty  należy składać do dnia  18 czerwca  2018r. do godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 3
Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3. 

 

Dmosin. dnia 5 czerwca 2018r.

 

Sporządził: Andrzej Świniarski

(kom. 696049955)


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2018 09:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 181
06 czerwca 2018 09:24 Marcin Mróz - Dodanie załącznika [ogloszenie_mosty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 09:23 Marcin Mróz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)