Nabory na stanowisko

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor do spraw Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dmosin  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor do spraw Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dmosin  Dmosin  9  95-061 Dmosin
2. Określenie stanowiska: Samodzielne stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 

Wymagania niezbędne:
a) Obywatelstwo polskie.
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych .
c) Wykształcenie wyższe magisterskie.
d) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym .
e) Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
f) Znajomość i umiejętność obsługiwania komputera ,w tym pakietu MS Office (Word, Excel).
g) Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
Wymagania dodatkowe:                                                                                                       
a) Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dobra organizacja rzetelność, systematyczność,skrupulatność, terminowość i punktualność .              

b) Prawo jazdy kat.B
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy.
2.Prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości, rozgraniczania, scalania i zamiany gruntów,
3.Prowadzenie zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
4.Prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć.
5.Realizacja zadań Gminy wynikających z  przepisów ustawy prawo górnicze i geologiczne.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy       
Dmosin w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

W miesiącu maju 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dmosin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
                                                                              
6. Warunki pracy na stanowisku:  
a)  Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 40 godzin tygodniowo,
b) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony ,                                          
c) Zatrudniona osoba , o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
7. Wymagane dokumenty:    
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys - curriculum vitae,
3) wypełniony kwestionariusz osobowy, ubiegającej się o zatrudnienie ,( druk w załączeniu)
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
9) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat   
zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458 ze zmianami) ,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu,/ Urząd gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dmosin oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.       Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokólarnie zniszczone.       

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                                          Danuta Supera

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2014 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 1342
16 czerwca 2014 15:48 Marcin Mróz - Dodanie załącznika [1_kwestionariusz_ubiegajacego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2014 15:48 Marcin Mróz - Usunięcie załącznika [zarzadzenie_16_06_2014.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2014 14:04 Marcin Mróz - Dodanie załącznika [zarzadzenie_16_06_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)