Nabory na stanowisko

Wójt Gminy Dmosin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowiaOGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dmosin  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia


1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Dmosin  Dmosin  9  95-061 Dmosin
2. Określenie stanowiska:
Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 Wymagania niezbędne:
a)  Obywatelstwo polskie,
b)  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)  Wykształcenie wyższe magisterskie,
d)  Minimalny staż pracy 3 lata ,
e)  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
f)   Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)  Znajomość i umiejętność obsługiwania komputera ,w tym pakietu MS Office (Word, Excel),
h)  Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:    
a)  Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, rzetelność,
systematyczność , skrupulatność ,terminowość i punktualność .          

b)  Prawo jazdy kat. B

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
w zakresie oświaty:
a) prowadzenie zadań oświatowych należących do kompetencji organu prowadzącego
w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
b) nadzór nad terminowością sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół przez    
dyrektorów i przedstawianie ich odpowiednim organom celem zatwierdzenia,
c) prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dowożeniem  dzieci do szkół,
d) opracowywanie pod względem formalno-prawnym wniosków o dofinansowanie
zadań z zakresu działania oświaty, kultury i sportu ze źródeł krajowych i
zagranicznych oraz przygotowywanie zadań z zakresu  pełnej dokumentacji do
podpisywanie umów na finansowanie zadań z funduszy europejskich  i krajowych,
e) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie pozyskiwania środków krajowych i
funduszy europejskich oraz analizowanie założeń programów pomocowych z
zakresu działania oświaty, kultury i sportu z możliwością wykorzystania ich przez
Gminę,
f) zarządzanie projektami finansowymi z funduszy europejskich i krajowych,
rozliczanie i sporządzanie pełnej sprawozdawczości z ich realizacji.
g) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych.
w zakresie kultury i sportu:
a) współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie
Gminy zajmującymi się działalnością w zakresie kultury i sportu,
b) koordynowanie i inspirowanie rozwoju kultury w Gminie ,
c) organizowanie i koordynowanie imprez lokalnych promujących rozwój kultury i
sportu w Gminie oraz imprez rekreacyjnych wśród mieszkańców,
d) współdziałanie ze szkołami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców:
a) wdrażanie programów profilaktycznych na terenie Gminy wynikających z celów
szczegółowych Narodowego Programu Zdrowia oraz potrzeb mieszkańców Gminy.

w zakresie promocji:
a) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o
Gminie
b) współpraca z organizacjami i instytucjami na poziomie regionalnym i krajowym w
tym zakresie
5. W miesiącu maju 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Gminy Dmosin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
6.  Warunki pracy na stanowisku:  
a) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 40 godzin tygodniowo,
b) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku     
urzędniczym  umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6   
miesięcy z  możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
c) Zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach
samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy    
może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej , która kończy się
egzaminem.

7.    Wymagane dokumenty:    
1)  list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2)  życiorys - curriculum vitae,
3)  wypełniony kwestionariusz osobowy, ubiegającej się o zatrudnienie ,( druk w załączeniu)
4)  kserokopie świadectw pracy,
5)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6)  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)  zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
9)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat   
zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o    pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458 ze zmianami) ,
10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na    
potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub     
pocztą na adres urzędu,/ Urząd gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin/ w    
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r włącznie, w zamkniętej    
kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i   
numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   
ds. oświaty, kultury , sportu i ochrony zdrowia”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą
rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o    
terminie  rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu     
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dmosin oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie       
zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą
przechowywane w Urzędzie Gminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia
informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru
swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów        
kandydatów.
Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru
nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokólarnie zniszczone.                                                                                                                                                
                                                                                Wójt Gminy                                    
                                                                             Danuta Supera

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2015 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 1944
17 czerwca 2015 11:14 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [1_kwestionariusz_ubiegajacego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2015 11:12 (Marcin Mróz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)