Nabory na stanowisko

Nabór na stanowisko urzędnicze - Radca prawny w Urzędzie Gminy Dmosin

Wójt Gminy Dmosin  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  Radcy prawnego w Urzędzie Gminy Dmosin

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:


Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe prawnicze,
– wpis na listę radców prawnych,
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
– znajomość prawa, w szczególności prawa cywilnego, administracyjnego i prawa zamówień   
   publicznych,
– doświadczenie zawodowe - min.5 lat w jednostkach  samorządu terytorialnego .
– doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw w postępowaniu przed sądami powszechnymi,    
   administracyjnymi i organami egzekucyjnymi,
– umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz systemu Informacji Prawnej  
   „LEX”
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, /wzór oświadczenia w załączeniu/
– nieposzlakowana opinią .

Wymagania dodatkowe:    
                                                                                      
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
- zdolność jasnego i precyzyjnego przedstawiania opinii prawnych ,
- odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie,
- wysoka kultura osobista,
- dyspozycyjność            
 
 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


– opracowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
– obsługa prawna i doradztwo prawne dla Rady Gminy, pracowników Urzędu,
– opiniowanie projektów uchwał, umów, zarządzeń i porozumień
– udzielanie pracownikom urzędu porad, wyjaśnień oraz opinii prawnych w zakresie
   prowadzonych przez nich spraw,
– zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi
   organami orzekającymi,
– uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie    
    stosunku prawnego.

Warunki pracy na stanowisku Radcy  prawnego:  

- budynek dwupiętrowy, bez windy, bez podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych,
- wymiar czasu pracy-1/2 etatu,
- praca przy komputerze,
- bezpośredni kontakt z osobami ,
- stanowisko wymagające mobilności zawodowej, gotowości do wyjazdów służbowych ,    
  kontaktowanie się z innymi stanowiskami .

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
      
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dmosin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%


Wymagane dokumenty:    
                                       
- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
- wypełniony kwestionariusz osobowy,( druk w załączeniu).
- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres      
  zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
  wykształcenie i kwalifikacje,
- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z    
  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat   
  zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21  
  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458 ze zmianami) ,
- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na    
  potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  /wzór oświadczenia w załączeniu/

Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub     
pocztą na adres urzędu,/ Urząd gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin/ w        
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2015 r włącznie, w zamkniętej    
kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i   
numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze   
Radcy prawnego w Urzędzie Gminy Dmosin”
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą
rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o    
terminie  rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu     
   Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dmosin oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie                        
   Urzędu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie       
   zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą
   przechowywane w Urzędzie Gminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia
   informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru
   swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów        
   kandydatów.
   Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru
   nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokólarnie zniszczone.

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                   Danuta Supera

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2015 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 1427
13 listopada 2015 14:14 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [1_kwestionariusz_ubiegajacego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2015 14:12 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [att00192.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2015 14:11 (Marcin Mróz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)