Nabory na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wójt Gminy Dmosin  ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe  magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej   

  zgodnie z art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z   2016 r. ,  

  poz.930 z późn. zm.),

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy w administracji publicznej, w tym min.       

  3  letni staż pracy w pomocy społecznej  ,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, /wzór oświadczenia w załączeniu/

– nieposzlakowana opinią,

- znajomość obowiązujących przepisów w szczególności  z zakresu: ustawy o pomocy społecznej ,

   ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o

   postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu

   rodzin i systemie pieczy zastępczej, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o samorządzie

   gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks

   postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wymagania dodatkowe:      

                                                                                

- umiejętność kierowania zespołem pracowników,

- samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność ,systematyczność, zaangażowanie,

- znajomość procedur i praktyka  w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-  zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą GOPS oraz podległych pracowników,

-  nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań,

-  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

-  reprezentowanie GOPS na zewnątrz w zakresie wykonywania jej zadań statutowych,

-  dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z prowadzeniem GOPS   

   w granicach zwykłego zarządu,

-  zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek   

   GOPS,

-  określanie polityki i kierunków rozwoju GOPS,

-  opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów      

    i programów gminy w obszarze pomocy społecznej,

-   rozpoznawanie zagrożeń problemami społecznymi, sporządzanie bilansu potrzeb  

    mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej oraz analiza i ocena skuteczności       

    świadczeń pomocy społecznej,

-  współpraca z organizacjami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym w celu realizacji  

    zadań GOPS, w szczególności przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków

    negatywnych zjawisk społecznych,

 - opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy

    społecznej,

  - nadzorowanie realizacji budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przy uwzględnieniu  

    przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

-   nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

-   kontrola spraw księgowych i kadrowo – płacowych,

-   nadzorowanie realizacji zamówień publicznych, zgodnie z ustawą o zamówieniach  

    Publicznych,

-   inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków

    pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych,

 -  nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw, prowadzeniem postępowań   

    administracyjnych  oraz prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych,

 -  wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy    

    i funkcjonowania GOPS,

-   organizacja kontroli wewnętrznej,

-   wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, zgodnie z delegacjami  

    ustawowymi oraz upoważnieniami Wójta Gminy Dmosin, w sprawach z zakresu   

    działania GOPS,

-   przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy Dmosin

    oraz Wójta Gminy Dmosin, dotyczących funkcjonowania   i realizacji zadań GOPS,

 -  nadzór nad opracowywaniem sprawozdań, analiz i  wszelkiego rodzaju informacji,

    związanych z działalnością GOPS,

 -  składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności oraz  przedstawianie   

    potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz innych realizowanych zadań,

 -  prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji,

 -  wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników GOPS i dokonywanie     

    wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  

    Dmosinie, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników,

-   zabezpieczanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz nadzór nad

     przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

-   inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych  w

    sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej

    klientów pomocy społecznej.

 

Warunki pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

 

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie  

  pracowników samorządowych,                            

- praca administracyjno- biurowa przy komputerze,

- stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy,

- bezpośredni kontakt z osobami ,

- stanowisko wymagające mobilności zawodowej, gotowości do wyjazdów służbowych ,   

  kontaktowanie się z innymi stanowiskami .

- budynek dwupiętrowy, bez windy, bez podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób         niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dmosin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

Wymagane dokumenty:   

 

- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

- wypełniony kwestionariusz osobowy,( druk w załączeniu)

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres     

  zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane

  wykształcenie i kwalifikacje,

- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z   

  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat  

  zamierza skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 

  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458 ze zmianami) ,

- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na   

  potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

  /wzór oświadczenia w załączeniu/

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub    

 pocztą na adres Urzędu,/ Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin/ w       

 nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2017 r włącznie, w zamkniętej   

 kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i  

 numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą

 rozpatrywane.

 Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o   

 terminie  rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu    

 Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dmosin oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie                       

 Urzędu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie      

 zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą

 przechowywane w Urzędzie Gminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia

 informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru

 swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów       

 kandydatów.

 Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane       

 przez kandydatów dokumenty zostaną protokólarnie zniszczone.                                                                                                                                    

           

                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                          Arkadiusz Garnys

                                                                                            Zastępca Wójta 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2017 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 1096
27 października 2017 15:02 (Marcin Mróz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2017 14:53 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [1_kwestionariusz_ubiegajacego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2017 14:51 (Marcin Mróz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)