Nabory na stanowisko

Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dmosinie

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie

 ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dmosinie

Forma zatrudnienia– umowa zlecenie

 

 1. 1.       Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego;

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) nieposzlakowana opinia;

d) kandydat/kandydatka nie jest i nie była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

f) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek na niego/nią został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

g) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

h) wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie  lub praca socjalna lub
 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowaniem co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

 1. 1.       Wymagania dodatkowe

a) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2018r., ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. Poz. 1860);

b) wysoka kultura osobista;

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

d) samodzielność w działaniu i wykazywanie własnej inicjatywy;

e) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

f) mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

g) odporność na stres;

h) asertywność;

i) umiejętność pracy w zespole, uczciwość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność;

j) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu;

 

 1. 2.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.;

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c) udzielanie pomocy  rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

j)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l)   podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

n)  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860);

o)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

p) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.;

q) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

r)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

s)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

t)   współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 1. 1.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys – curriculum vitae ze zdjęciem;

b) list motywacyjny;

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).”

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

d) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;

h) oświadczenie, że kandydat nie był i niej jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

i) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

j) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kserokopie

składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 1. 2.       Informacje dodatkowe

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

 

 1. 3.       Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dmosinie - pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, tel./fax (46) 874 71 30 w terminie do dnia 5.08.2018r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dmosinie ”

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie, a nie data nadania.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie.

 

 

                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                          w Dmosinie

                                                                                                       Agnieszka Janczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                  Dmosin, dnia 18 lipca 2018r.

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 • Wiem, że Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie reprezentowany przez Kierownika GOPS Agnieszkę Janczak
 • dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (j. Dz.U. 2018 poz. 917).
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • GOPS nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem.

 

 

 

 

                                                                                                                .........................................

 

                                                                                                                      (czytelny podpis)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2018 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 686
20 lipca 2018 11:13 (Marcin Mróz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 11:11 (Marcin Mróz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 11:09 (Marcin Mróz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)