Nabory na stanowisko

Wójt Gminy Dmosin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji

 

OGŁOSZENIE O NABORZE


Wójt Gminy Dmosin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji  


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dmosin; Dmosin 9; 95-061 Dmosin

2. Określenie stanowiska: Samodzielne Stanowisko Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1) Wymagania niezbędne:
a)  obywatelstwo polskie,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  wykształcenie wyższe magisterskie,

d)  minimalny staż pracy 3 lata,

e)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

f)  brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2) Wymagania dodatkowe:    

a)  umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, rzetelność,

systematyczność , skrupulatność ,terminowość i punktualność,

b) znajomość przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo Oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

c) znajomość i umiejętność obsługiwania komputera ,w tym pakietu MS Office (Word, Excel),

d) prawo jazdy kat. B


4. Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowisko dyrektorów szkół,

2)      prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

3)      gromadzenie aktów normatywnych z zakresu oświaty,

4)      współpraca  z  dyrektorami  szkół  w  opracowywaniu  projektów  regulaminów wynagradzania i innych aktów prawnych, których stanowienie należy do kompetencji,

5)      ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz granic ich obwodów,

6)      współpraca branżowa z właściwymi związkami zawodowymi,

7)      współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

8)      organizacja bezpłatnego dowozu dzieci do szkół,

9)      ustalanie zasad dotowania niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków i nadzór nad wydatkowaniem na ten cel środków z budżetu Gminy,

10)  prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół

11)  przygotowywanie i przedstawianie projektów wydatków budżetowych dotyczących zakresu działania stanowiska, w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,

12)  analiza wysokości otrzymanej subwencji oświatowej i weryfikacja przyjętych wskaźników do jej ustalania,

13)  opracowywanie  pod względem formalno - prawnym wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu działania stanowiska  ze źródeł  krajowych i zagranicznych i współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji do podpisywania umów na finansowanie zadań z funduszy europejskich i krajowych,

14)  przyjmowanie wniosków od pracodawców uczących zawodu młodocianych pracowników oraz przygotowywanie decyzji i  wnioskowanie o środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych  pracowników, analiza kosztów i współpraca z innymi gminami odnośnie zwrotu poniesionych dotacji na dzieci, mieszkańców gminy uczęszczające do przedszkoli  publicznych i niepublicznych na terenie innej gminy,

15)  współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie   Gminy i prowadzenie ich ewidencji,

16)  koordynowanie i realizacja zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie i koordynowanie  imprez lokalnych promujących rozwój kultury  i sportu w  Gminie oraz imprez rekreacyjnych wśród mieszkańców,

17)  przygotowywanie umów o pracę z animatorami sportu oraz z osobami prowadzącymi zajęcia sportowo-rekreacyjne w obiektach sportowych

18)  przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresu działania stanowiska realizowanych przez organizacje pozarządowe,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przygotowywanie projektów programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzonych spraw,

19)  koordynowanie działań w dziedzinie profilaktyki i zjawisk patologii społecznych,

20)  współpraca w zakresie promocji z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym i innymi instytucjami,  z organizacjami pozarządowymi i jednostkami  organizacyjnymi gminy  w zakresie promocji Gminy,

21)  przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych o Gminie, działaniach organów Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

22)  prowadzenie  i obsługa działań  z zakresu turystyki,

23)  współudział  w  organizowaniu  zawodów,  imprez  rekreacyjnych  i  kulturalnych  dla mieszkańców gminy.                    


5. Wskaźnik zatrudnienia: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dmosin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2018 roku wyniósł mniej niż 6 %.

6. Warunki pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo;

2) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

3) zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej , która kończy się egzaminem;

4) usytuowanie stanowiska pracy: drugie piętro, wejście po schodach.

7. Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) życiorys - curriculum vitae;

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk
w załączeniu);

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;

7) oświadczenie ( druk w załączeniu):

a) o posiadanym obywatelstwie,

b) o nieposzlakowanej opinii,

c) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

e) że  nie toczy się postępowanie karne,

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez Wójta Gminy Dmosin, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm. ), ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2018 r. poz.1260 z póżn. zm. ), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L  119  z dnia 4 maja 2016 roku”

g)  o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wyżej wymienionym stanowisku;

8)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1 260 ze zmianami).

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu ( Urząd Gminy Dmosin; Dmosin 9; 95-061 Dmosin ) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dmosin oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokólarnie zniszczone.

                                                                                                      Wójt Gminy Dmosin
                                                                                                          Danuta Supera

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2019 16:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 855
21 stycznia 2019 16:41 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2019 16:41 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [oswiadczenia_kandydatkita.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2019 16:40 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_naborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)