Przetargi

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r.

 

 

Z.P.271.10.PN.4.2017

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – część  1 przedmiotu zamówienia

„Modernizacja drogi gminnej Michałów - Teresin”

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin w  części 1 przedmiotu zamówienia – „Modernizacja drogi gminnej Michałów - Teresin” została wybrana oferta firmy- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 

UZASADNIENIE:

Oferta została wybrana, ponieważ w ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim są: cena ofertowa z wagą – 60% i termin gwarancji z wagą - 40%,  uzyskała największą liczbę punktów, spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu  zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.                   

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY- część 2 przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych na części mostowej

Zamawiający  działając na  podstawie  art.  89  ust.  1 pkt  4  ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm) w postępowaniu prowadzonym   w   trybie   przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin w części 2 przedmiotu zamówienia - „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach dolnych na części mostowej” informuje, że oferta Wykonawcy Firmy Transportowo – Handlowej „WOTEX” Wojciech Wacławski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

 

UZASADNIENIE:

W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił  się  do  wykonawcy  z  prośbą  o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny w ofercie – zaoferowana cena  była niższa o więcej niż  30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego - nie  złożył  wyjaśnienia potwierdzającego , że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-
c
zęść 2 przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach Dolnych na części mostowej

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579 z poźn. zm.) zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Dmosin w części 2 przedmiotu zamówienia - „Remont nawierzchni drogi gminnej w Nowostawach dolnych na części mostowej” zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający, nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2017 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 225
29 listopada 2017 13:27 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [zestawienie_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 13:25 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 13:24 Sylwia Wosik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)