Przetargi

Informacja o wyborze oferty - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku”

Dmosin, dnia 1 grudnia 2017 roku

 

Gmina Dmosin

Dmosin 9

95-061 Dmosin

 

 

znak sprawy:       ZP.271.11.PN.2017

dotyczy:    postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin
w 2018 roku”

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 I.      Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwaną „ustawą p.z.p.”, informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2018 roku.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: cena ofertowa brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów (C1), cena ofertowa brutto za odbiór i transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania (C2), kryterium środowiskowe – emisja spalin i hałasu (Ś), kryterium edukacja ekologiczna (E).

Wygrała oferta nr 1 złożona przez:

 

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.,

ul. Łąkoszyńska 127

99 – 300 Kutno

 

Uzasadnienie wyboru: przedmiotowa oferta jest zgodna z przepisami ustawy p.z.p., spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu oraz jej cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II.      Poniżej przedstawiam tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną punktacją wg kryterium oceny ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów (C1)

Cena ofertowa brutto za odbiór i transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania (C2)

Liczba pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych spełniających normę emisji spalin minimum EURO V

- kryterium środowiskowe emisja spalin i hałasu (Ś)

Deklaracja przeprowadzenia edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy Łowicz – kryterium edukacja ekologiczna (E)

1

Tonsmeier Centrum

Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99 – 300 Kutno

43 958,16 zł

(w tym podatek VAT 8  %)

27 123,12 zł

(w tym podatek VAT 8  %)

0

TAK

 

Liczba przyznanych punktów w kryterium Cena ofertowa brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów (C1)

Liczba przyznanych punktów w kryterium Cena ofertowa brutto za odbiór i transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania (C2)

Liczba przyznanych punktów w kryterium  środowiskowym emisja spalin i hałasu (Ś)

Liczba przyznanych punktów w kryterium  edukacja ekologiczna (E)

Łączna liczba przyznanych punktów

40

20

0

20

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2017 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 228
01 grudnia 2017 09:47 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [inf_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 09:46 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)