Przetargi

Informacja o wyborze oferty

Dmosin, dn. 22 grudnia 2017r.                                                                                      

Z.P. 271.13.PN.5.2017.                                

                                  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin
i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.ze zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia:

W   I części postępowania:  Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

została wybrana oferta firmy: Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena 60% oraz ilość przeprowadzonych adopcji w okresie każdego kwartału 40%, uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz  cena oferty mieści
się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym  na wykonanie zamówienia w części I. W postepowaniu wpłynęła 4 oferta

Oferta 1)  Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów 60   pkt

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt  w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów 40 pkt.

Razem ilość punktów  100 pkt.

Oferta 2) ŻWIR-MAX FIRMA Przemysław Skupiński

Dąbrówka Strumiany, ul. Pogodna 37, 95-100 Zgierz

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów 51,06   pkt

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt  w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów 40 pkt.

Razem ilość punktów  91,06 pkt.

 

Oferta 3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO”

Zamiennie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów 57,14 pkt

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt  w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów 40 pkt.

Razem ilość punktów  97,14 pkt.

 

Oferta 4) Fundacja MEDOR Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza, 95-100 Zgierz

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów 42,17 pkt

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt  w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów 40 pkt.

Razem ilość punktów  82,17 pkt.

 

W II części postępowania: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.została wybrana oferta firmy: Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18.

 

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena waga - 60% oraz czas odłapania zwierzęcia  od przyjęcia zgłoszenia waga - 10%  ilość przeprowadzonych adopcji w okresie każdego kwartału waga-30%, uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym  na wykonanie zamówienia w części II, W postepowaniu wpłynęła 3 oferta

Oferta 1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów 60pkt.

czas odłapania zwierzęcia  od przyjęcia zgłoszenia      10   pkt.

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt  w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów 30 pkt.

Razem ilość punktów  -     100   pkt.

Oferta 2) ŻWIR-MAX FIRMA Przemysław Skupiński

Dąbrówka Strumiany, ul. Pogodna 37, 95-100 Zgierz

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena za hotelowanie i utrzymanie jednego zwierzęcia za 1 dobę pobytu - ilość uzyskanych punktów 57,53  pkt.

czas odłapania zwierzęcia  od przyjęcia zgłoszenia      10   pkt.

Zobowiązanie do przeprowadzenia adopcji bezdomnych zwierząt  w okresie każdego kwartału ilość uzyskanych punktów 30pkt.

Razem ilość punktów  -      97,53        pkt.

 

Oferta 4) Fundacja MEDOR Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

ul. Urocza, 95-100 Zgierz

Oferta zawiera nieprawidłowo wyliczoną cenę tj.  niezgodnie z zapisami SIWZ , w związku z czym podlega  odrzuceniu  na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY- część 2 przedmiotu zamówienia: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin
i prowadzenie akcji adopcyjnej
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm) w postępowaniu prowadzonym   w   trybie   przetargu nieograniczonego dla części 2 pn: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin
i prowadzenie akcji adopcyjnej
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.informuję,
że oferta Wykonawcy
Fundacja MEDOR Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt,
ul. Urocza 95-100 Zgierz
została odrzucona na podstawie art. 89  ust.  1 pkt  2  ustawy 
z  dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm). ponieważ treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferta ma nieprawidłowo wyliczoną cenę, a omyłka ta występująca w ofercie nie podlega poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy -Prawo zamówień publicznych.                                                                                              

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)

 z up. Wójta Ewa Rozniata
 Sekretarz Gminy

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2017 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 228
22 grudnia 2017 11:01 Alicja Włodarczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2017 11:00 Alicja Włodarczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2017 10:57 Alicja Włodarczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)