Przetargi

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dmosin, dn.  05.01.2018r.

 

Z.P.271.14.PN. 4 .2017-2018

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”
           Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”  został wybrana oferta firmy: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MELBUD” Andrzej Zieliński, Sierakowice Prawe 52 a, 96-100 Skierniewice

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – 60%, i termin gwarancji i rękojmi -40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 1 ) Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MELBUD” Andrzej Zieliński Sierakowice Prawe 52 a, 96-100 Skierniewice
Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
 Cena – 60,00 pkt.
Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40,00 pkt.
Razem ilość punktów- 100,00 pkt.

Oferta Nr 2) Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian
ul. Małczewska 101, 95-060 Brzeziny
Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
 Cena – 50,79
Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40,00pkt
Razem ilość punktów – 90,79 pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.ze zm.)

 

Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy nastąpi po upływie  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty  przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej tj. nie wcześniej niż 11 stycznia 2018r.

 z up. Wójta
Arkadiusz Garnys 
Zastępca Wójta 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 317
05 stycznia 2018 10:27 Alicja Włodarczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)