Przetargi

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa placu zabaw na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy"

Dmosin, dn.  07.06.2018r. 

Z.P.271.2.PN. 3 .2018

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce
nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy.
” 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm..) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa placu zabaw w Dmosinie
na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy”
został wybrana oferta firmy: Garden Designers Derkacz i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Grenadierów 13/1, 20-331 Lublin.

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – 60%, i termin gwarancji i rękojmi - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu  oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 1 ) Garden Designers Derkacz i Wspólnicy Spółka Jawna,

ul. Grenadierów 13/1, 20-331 Lublin

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
 Cena –  60,00  pkt.   Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40,00   pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.ze zm.)

W związku z wyborem oferty na realizację przedmiotowego zamówienia
pn.: .: Przebudowa placu zabaw w Dmosinie na działce nr 63/3 obręb Dmosin Pierwszy.Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy może nastąpić przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 tj. przed upływem  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty  zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ponieważ w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 Wójt Gminy
Danuta Supera

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Włodarczyk - inspektor d/s Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2018 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 175
07 czerwca 2018 11:55 Alicja Włodarczyk - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty_strint.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2018 11:52 Alicja Włodarczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)