Przetargi

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użytecznosci publicznej w Gminie Dmosin"

Dmosin, dn. 06.08.2018r.

 

 

Z.P.271.4.PN. 5 .2018

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

 

Zamawiający – Gmina Dmosin na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm..) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” został wybrana oferta firmy: „Instal – Bud” Krzysztof Rosiak Przanowice 95, 95-040 Koluszki

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa – 60%, i termin gwarancji i rękojmi - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej zestawienie wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 1 )

RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena – 45,97 pkt., Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 85,97 pkt

Oferta Nr 2)

Konsorcjum firm:
Eco-Therm Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz – Lider Konsorcjum
Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141d, 96-100 Skierniewice

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena – 53,00 pkt. Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 93 pkt.

Oferta Nr 3)

Instal – Bud” Krzysztof Rosiak
Przanowice 95, 95-040 Koluszki

Ilość uzyskanych punktów w kryterium:
Cena –60 pkt., Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.
Razem ilość uzyskanych punktów – 100pkt

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm..)

Zgodnie z art . 94 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm..) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”, w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienia to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, że Zamawiający przesyła zawiadomienie w formie elektronicznej pierwszym terminem, w którym umowa może być zawarta jest dzień 13 sierpnia 2018r.

 

Wójt Gminy
           Danuta Supera

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2018 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 181
06 sierpnia 2018 11:37 Alicja Włodarczyk - Dodanie załącznika [inform_o_wyborze_oferty__strona_inter.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 11:31 Alicja Włodarczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)