Przetargi

Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamóweinia publicznego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin”

Dmosin, dn. 02.10.2019r.

Z.P.271.5.PN.3.2019

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin”

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Gminy Dmosin i jednostki organizacyjnej Gminy Dmosin”

W części I - „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Gminy Dmosin” została wybrana oferta firmy TERM-OIL Sp. z o.o., 26-600 Radom,
ul. Ofiar Firleja 7

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin dostawy z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w części I przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

W części II - „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019-2020 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie” została wybrana oferta firmy TERM-OIL Sp. z o.o.,
26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriach oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena ofertowa z wagą – 60%, termin dostawy z wagą - 40% uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu oraz  cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty w części II przedmiotu zamówienia,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

Zgodnie z art . 94 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 z póź. zm..) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienia to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, że Zamawiający przesyła zawiadomienie w formie elektronicznej pierwszym terminem, w którym umowa może być zawarta jest dzień 08.10.2019. 

 Wójt Gminy Dmsoin
Danuta Supera

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Włodarczyk - Inspektor d/s Zamóweń Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2019 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 264
02 października 2019 15:22 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [zestawienie_zlozonych_ofert_i_punktacja_czi_i_ii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2019 15:21 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)