Przetargi

WÓJT GMINY DMOSIN OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W KOŁACINIE 14 B Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU APTECZNEGO

WÓJT GMINY DMOSIN

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W KOŁACINIE 14 B Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU APTECZNEGO

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 1. 1.    Lokal użytkowy o pow. 42,60 m²  położony w Kołacinie 14B, wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie (nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 108 o łącznej pow. 2 400 m²,  KW LD1B/00002716/9) przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu aptecznego.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń lokalu:

1)   Sala ekspedycyjna                                                                   20,59 m2

2)   Komora dostaw                                                                        3,27 m2

3)   Korytarz                                                                                   3,30 m2

4)   WC i pomieszczenie porządkowe                                                 2,79 m2

5)   WC                                                                                          1,34 m2

6)   Magazyn                                                                                  5,91 m2

7)   Pomieszczenie socjalne                                                           5,40 m2

 1. 2.    W lokalu zamontowane są liczniki energii elektrycznej, podliczniki wody zimnej oraz ciepłomierze.
 2. 3.    Wszelkie koszty związane z wyposażeniem lokalu ponosi w całości Najemca.

                       

II. STAWKA CZYNSZU:

 1. 1.    Wywoławcza stawka czynszu wynosi 83,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT miesięcznie.
 2. 2.    Wysokość postąpienia ustala się na 1,00 zł/1m2 netto.
 3. 3.    Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać cenę wywoławczą powiększoną  o wartość proponowanego postąpienia.  Oferty zawierające propozycje czynszu niższego niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane ( zostaną odrzucone).
 4. 4.    Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za dostawę świadczeń dodatkowych do w/w lokalu (tzw. opłat eksploatacyjnych). Naliczenia obciążeń z tych tytułów Wynajmujący dokonywać będzie w oparciu rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tego lokalu:

a)   za energię elektryczną  – na podstawie odczytu z licznika w przeliczeniu zużytych kWh - po otrzymaniu przez Wynajmującego rozliczenia zużytej energii elektrycznej dokonywanego przez dostawcę usługi,

b)   za zimną wodę w ilości odczytanej z wodomierza - kwartalnie,

c)    za odprowadzenie ścieków komunalnych w ilości ustalonej na podstawie odczytów
z wodomierza kwartalnie,

d)   za centralne ogrzewanie- zaliczkowo co miesiąc opłata w wysokości 3,00 zł/1m2 powierzchni lokalu. Rozliczenie pobranych zaliczek zostanie dokonane po zakończeniu sezonu grzewczego na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych oraz kosztów wytworzenia ciepła w kotłowni znajdującej się w budynku (koszty zakupu węgla eko –groszku).

 1. 5.    Czynsz płatny będzie miesięcznie z dołu w terminie do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego i waloryzowany w każdym roku kalendarzowym począwszy od 1 marca tego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego, w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik będzie dawał podstawy do podwyższenia obowiązującego czynszu.
 2. 6.    Termin zagospodarowania lokali: w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy.
 3. 7.    Odpady stałe i odpady medyczne będą usuwane przez Najemcę we własnym zakresie i na jego koszt.
 4. 8.    Z tytułu prowadzenia działalności Najemca będzie zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Gminy Dmosin na dany rok podatkowy.

 

III. OFERENT, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA NAJMU ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. 1.    Samodzielnie i na własny koszt wyposażyć lokal i dostosować do wymogów związanych z prowadzeniem punktu aptecznego.
 2. 2.    Uzyskać zezwolenie z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na prowadzanie punktu aptecznego.
 3. 3.    Rozpocząć działalność punktu aptecznego w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu.
 4. 4.    W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wynajmujący, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

IV. SKŁADANIE OFERT:

Zamkniętą kopertę z ofertą, oznaczoną:

„Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu aptecznego” należy złożyć w pokoju Nr 15a Urzędu Gminy w Dmosinie w terminie do dnia  18 marca 2020rdo godz. 1000.

 

V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. 1.    Oferta winna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia):

1)   imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2)   datę sporządzenia oferty,

3)   oferowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (netto),

4)   dostępność świadczonych usług: dni i godziny otwarcia punktu aptecznego, z zastrzeżeniem, że nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone) oferty, w których Oferent nie zaoferuje dostępności punktu aptecznego minimum od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin dziennie,

5)   oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz regulaminem przetargu i projektem umowy najmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

6)   oświadczenie – zobowiązanie do uzyskania zezwolenia wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na prowadzanie punktu aptecznego.

7)   oświadczenie – zobowiązanie się do rozpoczęcia działalności punktu aptecznego w wynajmowanym pomieszczeniu nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy na najem lokalu. 

8)   dowód wpłaty wadium (kserokopia),

9)   aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. 2.    Oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty   i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 2. 3.    W przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu (innego niż pełnomocnictwo), kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 3. 4.    Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania i złożenia oferty jest składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.).
 4. 5.    Upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

 

VI. WYBÓR OFERTY:  

 1. 1.        Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Dmosinie w Sali Konferencyjnej w dniu
  18 marca 2020r. o godz. 1030.
 2. 2.        Zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem następujących kryteriów:

1) stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej – maksymalnie 80 pkt.

– oferta ze stawką czynszu w wysokości 83,00 zł                       -20 pkt.

– oferta ze stawką czynszu w wysokości 84,00 zł                       -30 pkt.

– oferta ze stawką czynszu w wysokości 85,00 zł                       -40 pkt.

– oferta ze stawką czynszu w wysokości 86,00 zł                       -50 pkt.

– oferta ze stawką czynszu w wysokości 87,00 zł                       -60 pkt.

– oferta ze stawką czynszu w wysokości 88,00 zł                       -70 pkt.

– oferta ze stawką czynszu w wysokości 89,00 zł i wyższej        -80 pkt.

2) dostępność tych usług, ze szczególnym uwzględnieniem dni i godzin otwarcia punktu aptecznego – maksymalnie 20 pkt.

 

 1. 3.        W przypadku wpłynięcia identycznych, najkorzystniejszych ofert, Oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert w dodatkowym terminie ustalonym przez Wynajmującego. Cena podana w ofercie dodatkowej musi być wyższa od ceny podanej uprzednio. Odmowa złożenia oferty dodatkowej, niezłożenie oferty w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego lub złożenie oferty z kwotą równą lub niższą w porównaniu do oferty poprzednio złożonej będzie równoznaczna z rezygnacją  z udziału w przetargu. Ocena ofert dodatkowych odbywać się będzie wg zasad podanych  w punkcie 2. W przypadku ponownego złożenia ofert identycznych procedura określona w ustępie niniejszym może być powtarzana wielokrotnie albo Wynajmujący może zdecydować o unieważnieniu przetargu.
 2. 4.        O wyborze oferty Wójt Gminy Dmosin zawiadomi niezwłocznie telefonicznie i pisemnie wszystkich oferentów, wskazując oferenta, którego ofertę wybrano.
 3. 5.        Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu na najem lokalu użytkowego w Kołacinie 14 B z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie zdrowotnych prowadzenia punktu aptecznego” zatwierdzony zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Dmosin z dnia 2 marca 2020r..

 

 

VII. WADIUM :

 1. 1.        Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300,00 zł
 2. 2.        Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Dmosinie nr 80 9288 1024 1430 0592 2000 0040 najpóźniej do dnia 18 marca 2020r do godz. 1000. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Dmosinie.
 3. 3.        Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. 4.        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. 5.        W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium podlega przepadkowi.
 6. 6.        Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

VIII. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. 1.      Wpłacenie wadium.
 2. 2.      Złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty.

 

IX. INNE INFORMACJE:

 1. 1.      Szczegółowych informacji na temat przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dmosin pok. nr 15 a lub telefonicznie (46) 874 73 77.
 2. 2.      Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. 3.      Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia związane z kosztami przygotowania i złożenia ofert.

 

                                                                                                                                      z up.  Wójta

                                                                         /-/ Arkadiusz Garnys

                                                                         Zastępca Wójta

 

 Dmosin, dnia 5 marca 2020r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Piórkowska - podinspektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2020 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 216
05 marca 2020 09:37 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [wzor_oferty_przetarg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2020 09:37 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [r_e_g_u_l_a_m_i_n.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2020 09:36 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)