Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Informacja o wyborze oferty w postęp[owaniu na realizację zamóweinia pn.: Świadczenie usług Pocztowych

Dmosin, dn. 27.12.2016r.

                                                                                                                              

                                 

                                  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy:  postepowania na realizację zamówienia  pn.: „Świadczenie usług pocztowych” którego przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

            Zamawiający - Gmina Dmosin zawiadamia, że w drodze przeprowadzonego postepowania na wykonanie zamówienia , którego przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych” została wybrana oferta firmy:

Poczta Polska  Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 , 00-940 Warszawa. (adres do korespondencji Poczta Polaka  S.A. Pion Sprzedaży, Segment Klienta Biznesowego , Region Sprzedaży  Łódź, Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź.

     cena oferty –brutto 61954,00zł

- liczba uzyskanych punktów w kryterium cena-100 pkt (waga kryterium cena- 100%)

Termin realizacji zamówienia  w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2018r.

 

Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianych kryteriów oceny ofert określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu jakimi jest „cena”  uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu.


Jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postepowaniu wpłynęła jedna oferta firmy: Poczta Polska  Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 , 00-940 Warszawa
 cena oferty – brutto 61954,00zł


Alicja Włodarczyk
Inspektor d/s Zamówień Publicznych

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2016 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 458
27 grudnia 2016 15:53 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu. poprawa błędu pisarskiego (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2016 15:36 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)