Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu na usunięcie drzew w ilości 8 sztuk i sprzedaż pozyskanego drewna

Zaproszenie do składania ofert:


na usunięcie 8 szt. drzew gatunku topola i sprzedaż pozyskanego drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Borki

1. Ogłaszający zapytanie ofertowe:
Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
NIP 833-10-14-738

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usunięcie 8 szt. drzew gatunku topola, które rosną w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Borki i nabycie przez Wykonawcę drewna, pozyskanego podczas wycinki wyżej opisanych drzew, stanowiących własność Gminy Dmosin, przeznaczonych do sprzedaży.
a. Wykaz drzew: 1szt - 270cm, 1szt - 250cm, 1szt - 230cm, 1szt - 215cm, 1szt - 165cm, 1szt - 240cm, 1szt - 187cm i 1szt - 227cm mierzonych na wysokości 130cm.
b. Wykaz drewna pozyskanego z wycinki do sprzedaży:
- drewno wielkowymiarowe topola – 13,41 m3
- drewno stosowe S4 topola – 16,41 m3
Ceny wywoławcze:
a. drewno wielkowymiarowe topola – brutto minimum 1 837,17zł
drewno stosowe S4 topola – brutto minimum: 1 312,80zł

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze – będą odrzucane.

4. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są w Urzędu Gminy w Dmosinie w godzinach od 8:00 do 16:00 pok.3 Zamieszczono je również na stronie Urzędu Gminy Dmosin w zakładce: Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro.

5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem:
"Oferta –usunięcia i zakup drewna" należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin pok. 16 do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godziny 12:00. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.

6. Kryterium oceny ofert:
6.1.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów
cena ofertowa za usuniecie drzew - 40%
cena ofertowa za pozyskane drewno - 60%
Kryterium cena ofertowa za usuniecie drzew
Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :
Cena oferty najniższa
wartość punktowa ceny oferty = ------------------------------------------- x 40 pkt
cena oferty badanej
Kryterium cena ofertowa za pozyskane drewno
Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :
cena oferty badana
wartość punktowa ceny oferty = ------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty najwyższą
6.2. Otrzymane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6.3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów określonych w punkcie 6.1.
Termin związania ofertą: 30 dni.

7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Andrzej Świniarski: nr tel. (46) 874 62 94 wew. 25, lub 696049955.

8. Do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uprawnione są osoby fizyczne, prawne oraz podmioty, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem, ponosi oferent. Kupujący (osoba, która złożyła najkorzystniejszą ofertę) ponosi koszty załadunku drewna, posprzątania pozostałości po sprzedanym drewnie, transportu oraz rozładunku w miejscu przez niego wyznaczonym. Zaleca się zapoznanie z przedmiotem sprzedaży, przed złożeniem oferty.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

                                                                          

                                                                                                Dmosin, dnia 28 marca 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2017 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 539
28 marca 2017 14:53 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2017 14:52 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [decyzja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2017 14:52 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)