Aktualności - archiwum

Porządek VIII Sesji Rady Gminy Dmosin

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w dniu  2 6 sierpnia 2011r. o godz 11 –tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin.


Proponowany porządek Sesji:

1.    Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy Dmosin
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku VIII Sesji Rady Gminy Dmosin.
4.    Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Dmosin.
5.    Informacja  o stanie ładu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dmosin Komendy Powiatowej Policji
6.    Informacja działalności placówki terenowej KRUS.
7.    Sprawozdanie wójta z działalności między Sesjami.
8.    Przedstawienie propozycji podjęcia uchwał w sprawach;
a)    zmieniająca uchwałę budżetową na 2011r.
b)    w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  odpłatności za świadczenia udzielone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin
c)    rozpatrzenie skargi Pana Mariana Dąbrowskiego zam. Wola Cyrusowa na działalność Wójta Gminy Dmosin.
d)     w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dmosin na lata 2011-2018.
e)    w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dmosin 2011-2015”
9.    Dyskusja
10.    Przerwa
11.     Podjęcie uchwały w sprawach:
a)    zmieniająca uchwałę budżetową na 2011r.
b)    w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  odpłatności za świadczenia udzielone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin
c)    rozpatrzenie skargi Pana Mariana Dąbrowskiego zam. Wola Cyrusowa na działalność Wójta Gminy Dmosin.
d)    w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dmosin na lata 2011-2018.
e)    w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dmosin 2011-2015”

12.    Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania
13.    Zamknięcie VI I I Sesji Rady Gminy Dmosin

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Michalska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2011 15:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1226
24 sierpnia 2011 11:09 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu.
18 sierpnia 2011 15:23 (Anna Kantorska) - Dodanie dokumentu.