Przetargi - archiwum

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, Etap II - Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi

Dmosin: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi
Numer ogłoszenia: 435256 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin , Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, faks 046 8746294.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dmosin.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin, Dmosin Pierwszy i Dmosin Drugi w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych oraz drogowych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.

Zakres zamówienia obejmujące wykonanie w szczególności: 1) zlewni DP1: a) kolektor grawitacyjny PCV D= 200, b) kolektor tłoczny PE D= 125 , c) przyłącza kanalizacyjne, w tym pompownie indywidualne- 7 sztuk, d) przepompownia ścieków DP1, e) zasilanie i sterowanie przepompowni DP1 wraz z modemem, który przesyła komunikaty o ewentualnych stanach awaryjnych w postaci SMS. 2) zlewni DP2: a) kolektor grawitacyjny PCV D= 200, b) kolektor tłoczny PE D= 140, c) przyłącza kanalizacyjne, w tym pompownie indywidualne- 7 sztuk, d) przepompownia ścieków DP2, e) zasilanie i sterowanie przepompowni DP2 wraz z modemem, który przesyła komunikaty o ewentualnych stanach awaryjnych w postaci SMS. 3) zlewni DP3: a) kolektor grawitacyjny PCV D = 200, b) kolektor tłoczny PE D = 90, c) przyłącza kanalizacyjne, d) przepompownia ścieków DP3, e) zasilanie i sterowanie przepompowni DP3 wraz z modemem, który przesyła komunikaty o ewentualnych stanach awaryjnych w postaci SMS. 4) zlewni DP4: a) kolektor grawitacyjny PCV D = 200, b) kolektor tłoczny PE D = 90, c) przyłącza kanalizacyjne, d) przepompownia ścieków DP4 e) zasilanie i sterowanie przepompowni DP4 wraz z modemem, który przesyła komunikaty o ewentualnych stanach awaryjnych w postaci SMS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.22.00-4, 45.31.51.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin Nr 80928810241430059220000040. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego u Skarbnika Gminy Dmosin pok. 14, a kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - Wykazać należy wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej, która swoim charakterem odpowiada zakresowi robót wskazanemu w dokumentacji projektowej o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00zł (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonywania). 2) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: a) instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej, b) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej, c) drogowej. 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 PLN. 4) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 2. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonywania. Wykazać należy wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej, która swoim charakterem odpowiada zakresowi robót wskazanemu w dokumentacji projektowej o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00zł. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, 2) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 3) drogowej, oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. Jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt.2. ppkt. 2 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował należy dołączyć do wykazu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 4. 000.000 PLN..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dmosin.bazagmin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego- Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15a.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin pokój nr 15a.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

                                                                                                          Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                             Danuta Supera

 

_____________________________________________________________________________--

Dmosin, dn. 22.12.2009r.

                                                                                 

 

                                                                                  Wszyscy Wykonawcy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Z.P. 341/ 7/1/09

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”.

 

 

            W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniem dotyczących zapytań.

 

Pytanie 1) o treść:

 

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN- EN 12050- 1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050- 4:2002

 

Odpowiedź:

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm  przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) jak i również dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN- EN 12050- 1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050- 4:2002

           

           

Pytanie 2) o treść:

 

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji
z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymogami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymieniona okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.  o systemie oceny zgodności(t.j. Dz. U.  z 2004r.  Nr 204 poz. 2087 z póź zm.) „Zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.”

W związku z czym Zamawiający będzie żądał stosownych dokumentów potwierdzających zgodność z obowiązującymi normami  na wszystkie użyte materiały przy realizacji zamówienia jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                        Danuta Supera     

 ________________________________________________________________________________

 

Dmosin, dn. 29.12.2009r.

                                                                                 

 

                                                                                  Wszyscy Wykonawcy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Z.P. 341/ 7/2/09

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”.

 

 

 

 

            Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. ) wprowadza zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie zapisów załącznika nr 7 do siwz „Istotne postanowienia umowy” § 6 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  …………………..zł /słownie…………………………………… /, co stanowi 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w formie …………………………………, ważne do dnia………………………………………..”

 

           

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                                               Danuta Supera

 

 

 _______________________________________________________________________________

                                                                                       Dmosin, dn. 6 stycznia 2010r.                                                                   

                                                                                  Wszyscy Wykonawcy

 Z.P. 341/ 7/2/09

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”.

 

 

            W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniem dotyczących zapytań.

 

 

 

Pytanie 1  o treści:    Prosimy o odpowiedz na pytanie jak często zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe wykonanych robót: comiesięczne czy raz na kwartał?

 

Odpowiedź:

Fakturowanie częściowe będzie następowało po wykonaniu przez Wykonawcę części robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który opracuje Wykonawca               i zatwierdzi Zamawiający, nie częściej niż raz w kwartale.

 

 

Pytanie 2 o treści:    W związku z treścią ust. 4 § 2 wzoru umowy prosimy o precyzyjny opis na czym ma polegać konserwacja i przeglądy urządzeń w okresie gwarancji skoro koszt tych czynności wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty?

 

Odpowiedź:

Konserwacja i przegląd urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi polegać będzie na wykonaniu okresowych czynności opisanych i wymienionych do wykonania podczas przeglądu serwisowego, a wskazanych przez producenta danego urządzenia.

 

 

Pytanie 3 o treści .      Mając na uwadze treść ust. 10 § 10 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma zmusić podwykonawcę do skierowania sprawy na drogę sądową w okolicznościach o których mówi powołany ustęp i jak może egzekwować od podwykonawcy aby stało się to w terminie jednego miesiąca? Prosimy również o wyjaśnienie podstaw  prawnych zatrzymania 150% wartości przedmiotu sporu do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej.

 

 

 

Odpowiedź:

Celem przepisu ust.10 §10 jest określenie warunków, których zaistnienie uprawnia Zamawiającego do zatrzymania części wynagrodzenia. Wielkość 150% wartości przedmiotu sporu jest wielkością ustaloną w ramach swobodnego kształtowania warunków umowy.

 

 

Pytanie 4 o treści:      W związku z treścią ust. 1 § 20 wzoru umowy prosimy o przedłożenie wykazu nieruchomości o których mowa w powołanym ustępie oraz o odpowiedź na pytanie dlaczego zamawiający przerzuca na wykonawcę odpowiedzialność za uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren ich posesji?

 

Odpowiedź: §20 umowy na wykonanie  inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami Etap II -  Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi " stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konieczności wykonania robót na gruntach nie będących własnością Zamawiającego Wykonawca zawiadomi właściciela tego gruntu o terminie wejścia na teren jego nieruchomości na co najmniej 3 dni przed tym terminem.”

 

 

 

Pytanie 5 o treści:      Skoro w § 21 ust. 2 litera e) zamawiający dopuszcza okoliczność przeprojektowania trasy kanalizacji z powodów niezależnych od wykonawcy to dlaczego w ust. 3 powołanego § 21 nie przewidział na tę okoliczność podwyższenia wynagrodzenia? Przeprojektowanie może się bowiem wiązać z wyższym wynagrodzeniem za przedmiot umowy.

 

Odpowiedź: W sytuacji opisanej §21 ust.2  litera e umowy Zamawiający zleci wykonanie tych robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 

            Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 14 stycznia 2010 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2010 roku o godzinie 10:30

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                                    Danuta Supera

 

___________________________________________________________________________________

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 435256-2009 z dnia 2009-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dmosin
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin, Dmosin Pierwszy i Dmosin Drugi w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych oraz drogowych zgodnie z dokumentacją projektową,...
Termin składania ofert: 2010-01-12

 


 

Numer ogłoszenia: 3718 - 2010; data zamieszczenia: 06.01.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 435256 - 2009 data 18.12.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, fax. 046 8746294.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin pokój nr 15a..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin pokój nr 15a..

 _______________________________________________________________________________

                                                                                       Dmosin, dn. 8 stycznia 2010r.        

 

                                                          

                                                                                  Wszyscy  Wykonawcy

 

 Z.P. 341/ 7/3/09

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”.

 

 

            W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniem dotyczących zapytań.

 

Zapytanie 1  o treści :

Istnieją rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem budowlanym:

 

1.

- w projekcie budowlanym: przepompownie ścieków DP1, DP2, DP3, DP4 polimerobetonowe o śr.1400 mm

- w przedmiarze :

poz.77   DP1 – fi 1500mm

poz.168 DP2 – fi 1500 mm

poz. 225 DP 3 – fi 1200 mm

poz.271 DP4 – fi 1200 mm

 

2.

– w projekcie budowlanym: przepompownie indywidualne

PN1-PN14 żelbetowe fi 600-14 szt.

- w przedmiarze:

poz. 56 przepompownie indywidualne  fi 1000 mm – 6 szt.

poz. 144 przepompownie indywidualne fi 1000 mm – 7 szt.

(co daje łącznie sumę 13 szt.)

 

Czy zatem zakresem rzeczowym oraz średnicami przepompowni do realizacji zadania jest zakres z przedmiaru robót czy z projektu  budowlanego?

 

Odpowiedź na zapytanie:

Ad. 1

W przedmiarze należy przyjąć pompownie ścieków DP1, DP2, DP3, DP4 polimerobetonowe o śr. 1400 mm.

 

 

Ad.2

Należy przyjąć pompownie indywidualne o śr.1000mm.

W pozycji  56 należy przyjąć obmiar 7 szt. – w sumie ilość pompowni indywidualnych (poz. 56 + poz. 144) wynosi 14 szt.

 

            Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2010 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2010 roku o godzinie 10:30

 

____________________________________________________________________________________

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 435256-2009 z dnia 2009-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dmosin
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin, Dmosin Pierwszy i Dmosin Drugi w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych oraz drogowych zgodnie z dokumentacją projektową,...
Termin składania ofert: 2010-01-12

 

Numer ogłoszenia: 7412 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 435256 - 2009 data 18.12.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, fax. 046 8746294.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin pokój nr 15a..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin pokój nr 15a..

________________________________________________________________________________________

                                                                                              Dmosin, dn. 14 stycznia 2010r.           

                                                                                   Wszyscy Wykonawcy

           

Z.P. 341/ 7/4/09

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”.

 

 

            W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Etap II- Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi”, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniem dotyczących zapytań.

 

Zapytanie 1  o treści :

Istnieją rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem budowlanym:

 

1.

- w projekcie budowlanym: rurociąg fi PE 63 SDR 17,6 – 877,8 mb

- w przedmiarze  w poz. 150 fi PE 63 SDR 17,6 – 69,20 mb

 

2. W jaki sposób należy wykonać przejścia kanalizacji sanitarnej przez drogi  asfaltowe (na sieci i przyłączach)? W przedmiarze łączna ilość przewiertów rurą stalową fi 273*8,0 mm w poz. 125 – 105mb (nie jest to pokazane na mapie syt.-wys).

Czy przejścia na linii i przyłączach należy wykonać przekopami czy przewiertami?

 

Odpowiedź na zapytanie:

Ad. 1

W dziale 1 ZLEWNIA DP1, 2 PRZYŁĄCZA NALEŻY DODAĆ DZIAŁ 6 KOLEKTORY TŁOCZNE D=63:

- poz. - KNNR 1 0202-08 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Wykopy szalowane. – 125,79 m3

 

- poz.  - KNNR 1 0208-02 - Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywóz guntu
na dalsze 3km. –125,79 m3

 

- poz. - KNNR 1 0210-02 - Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II – 576,77 m3

- poz.  - KNNR 1 0214-04 - Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luźnym 35 cm) - kat. gr. I-II. Piasek dowieziony. – 576,77 m3

 

- poz. - KNNR 4 1411-03 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsypki rurociągu i zasypki z piasku dowiezionego. 125,79 m3

 

-poz. - KNNR 4 1009-01 - Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm – 420,30 m

 

W dziale 5 KOLEKTORY TŁOCZNE D=63:

- w poz. 145 - KNNR 1 0202-08 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Wykopy szalowane. – było  132,16 m3 – powinno być 211,81 m3

 

-  w poz. 146 - KNNR 1 0208-02 - Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Wywóz guntu na dalsze 3km. – było 132,16 – powinno być 211,81 m3

 

- w poz. 149 - KNNR 4 1411-03 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Wykonanie podsypki, obsypki  rurociągu i zasypki z piasku dowiezionego. – było 132,16 m3 – powinno być 211,81 m3

 

-w poz. 150 - KNNR 4 1009-01 - Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych  (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm – było 69,2 m
– powinno być 457,50 m

 

Ad.2.

Następujące przyłącza należy wykonać przewiertem pod jezdnią rurą stalową 273*8,0 mm:

m4-m4.1, m5-m5.1, m7-m7.1, m8-m8.1, m10-m10.1, m12-m12.1, m14-m14.1, m15-m15.0, 15m-15m.1, m17-m17.1, m19-m19.1, m20-m20.1, m23-m23.1, m25-m25.1, 25m-25m.1

 

Długość pojedynczego przewiertu wynosi 7,0 m.

 

W sumie 15 x 7,0 m = 105 m.

 

Pozostałe przyłącza należy wykonać za pomocą wykopów otwartych.

 

 

            Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 19 stycznia 2010 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2010 roku o godzinie 10:30

 

Wójt Gminy Dmosin

   Danuta Supera 

_____________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 435256-2009 z dnia 2009-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dmosin
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin, Dmosin Pierwszy i Dmosin Drugi w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych oraz drogowych zgodnie z dokumentacją projektową,...
Termin składania ofert: 2010-01-12

 

Numer ogłoszenia: 11508 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 435256 - 2009 data 18.12.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, fax. 046 8746294.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4..
 • W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9 95-061 Dmosin pokój nr 15a...
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dmosin Dmosin 9, 95-061 Dmosin pokój nr 15a...

 

_____________________________________________________________

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2009 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 5626
14 stycznia 2010 12:15 (Anna Kantorska) - Zmiana treści dokumnetu.
14 stycznia 2010 12:11 (Anna Kantorska) - Zmiana treści dokumnetu.
08 stycznia 2010 15:28 (Anna Kantorska) - Zmiana treści dokumnetu.