Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu "Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Dmosinw roku szkolnym 2013-2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dmosin.pl/

 

--------------------------------------------------------------------------------


Dmosin: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2013-2014
Numer ogłoszenia: 271774 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin , Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, faks 046 8746294.

Adres strony internetowej zamawiającego: wwwdmosin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2013-2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów i odwożenie po zajęciach uczniów pojazdami liczącymi minimum 24 miejsc siedzących do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i do Szkoły Podstawowej w Kołacinie na trasach określonych w rozkładzie kursów podanych w załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. Dowóz i odwóz uczniów wykonywany będzie dwoma pojazdami (bus lub autobus) 3.Łączna dzienna długość tras przejazdu wynosi - dla jednego pojazdu -max 120 km; dla drugiego pojazdu - max 164 km , co daje łącznie trasę dzienną przejechaną przez dwa pojazdy 284 kilometrów. 4.Dowóz i odwóz będzie realizowany przez 192 dni pracy szkoły w roku szkolnym 2013-2014.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli złoży oświadczenie o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy- wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dostawca przedłoży wykaz środków transportowych -(wzór załącznik nr 3 do SIWZ), z którego będzie wynikać, że dysponuje on minimum dwoma pojazdami przeznaczonym do przewozu osób liczącymi minimum 24 miejsc siedzących każdy pojazd wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy- wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli złoży oświadczenie o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy- wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy załączony do SIWZ ( załącznik nr 8 do SIWZ) 2. Zamawiający - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 3. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: a) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie usług w umówiony sposób; b) Zamawiający może zmniejszyć zakres zamówienia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji pomniejsza się wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia; 4. Dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: a) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych; b) zmiana godzin i tras szczegółowego rozkładu kursów z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ilości dziennej przejechanych kilometrów. 5. Cena za 1 km może ulec zmianie w przypadku gdy: - stawka podatku od towarów i usług VAT zostanie ustawowo zmieniona,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dmosin.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin , Dmosin 9, 95-061 Dmosin pokój nr 15a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                            Wójt Gminy Dmosin
                                                                                                               Danuta Supera

___________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 271774-2013 z dnia 2013-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dmosin
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów i odwożenie po zajęciach uczniów pojazdami liczącymi minimum 24 miejsc siedzących do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i do Szkoły Podstawowej w...
Termin składania ofert: 2013-07-22

--------------------------------------------------------------------------------


Numer ogłoszenia: 272192 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 271774 - 2013 data 11.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, fax. 046 8746294.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
W ogłoszeniu jest: Bak zapisu.
W ogłoszeniu powinno być: II.1.5)Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

______________________________________________________________________________________________________

Dmosin, dn.11 lipca 2013r.

Z.P.271.4.1.PN.2013

Zamawiający na podstawie art.12a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zamówienia pn.:„Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2013-2014” ogłoszonego w BZP  w dniu 11.07.2013r . pod numerem 271774-2013 w zakresie dodania do treści ogłoszenia informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

O treści: „Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień..”

 Przedmiotowa zmiana nie jest istotna i nie powoduje wprowadzania zmian w ofertach
w związku z czym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 (Wyżej zamieszczono treść ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.07.2013r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Włodarczyk - inspektor d/s zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2013 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 11098
11 lipca 2013 15:36 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu.
11 lipca 2013 15:32 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu.
11 lipca 2013 14:18 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [siwz____dowoz_dziecipostepowanie_o_udzielenie_zamowienia_publicznego. doc] do dokumentu.