Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia - wzór w załączeniu,
Załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
pokój nr 5
tel. 046 874-60-03, 874-62-94 wew. 23

Opłaty

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłata wynosi:
- 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł - powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł - powyżej 18 % alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę podstawową określoną w punkcie 1.
Opłata jest wnoszona w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej O/Dmosin na rachunek gminy podany powyżej w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Przedsiębiorca może również dokonać wpłaty jednorazowej za cały dany rok kalendarzowy z góry w terminie do 31 stycznia danego roku.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016.  poz. 487, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

1.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie.
2.Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2010 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1569
21 listopada 2019 14:22 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika.
21 listopada 2019 14:22 (Marcin Mróz) - Usunięcie załącznika.
21 listopada 2019 08:55 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika.