Renta planistyczna

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela (w przypadkach określonych w punkcie „Informacje dodatkowe” pkt 1 i 3).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – Inspektor
pokój nr 6
tel. (46) 874 62 94
e-mail:gp@dmosin.pl

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

6 miesięcy.

Podstawa prawna

art.36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin.

Inne informacje

1)Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy działki zamiennej, odszkodowania albo wykupienia nieruchomości lub jej części .

2) Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiana, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel sprzedaje te nieruchomość (w terminie 5 lat od zmiany planu), Wójt Gminy pobiera jednorazową opłatę (tzw. rentę planistyczną), ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość w/w opłaty ustalona przez Radę Gminy Dmosin wynosi:
a)dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, RM, ML - 20 % przy czym nie dotyczy to znajdujących się w tych terenach działek posiadających, według państwowej ewidencji gruntów, opis użytku rozpoczynający się od litery „B”
b)dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: U, PU, P, RU- 10 % przy czym nie dotyczy to znajdujących się w tych terenach działek posiadających, według państwowej ewidencji gruntów, opis użytku rozpoczynający się od litery „B”

3) Właściciel nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej sprzedażą może żądać od wójta ustalenia w drodze decyzji, wysokości renty planistycznej.

W/w roszczenia obowiązują w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy. Dane kontaktowe: Dmosin 9, 95-061 Dmosin.  Tel. 46 874 74 85, fax. 46 874 62 94, e-mail: sekretariat@dmosin.pl.
II. Inspektor Ochrony Danych
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Dmosin” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia renty planistycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz. 1945) - podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IV. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny .
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2011 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1772
12 grudnia 2018 08:51 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.
18 lutego 2011 11:50 (Anna Kantorska) - Utworzenie sprawy.