Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Wniosek zawierający:
a)nr i datę decyzji podlegającej przeniesieniu,
b)określenie strony na rzecz której decyzja podlega przeniesieniu,
c)oświadczenie strony na rzecz której decyzja podlega przeniesieniu o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przedmiotowej decyzji.
2.Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, wyrażające zgodę na jej przeniesienie.
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – inspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

adres email:gp@dmosin.pl

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości: 105,00 zł.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn.zm.).

Opłatę należy wnieść na konto Gminy Dmosin w BSZŁ o/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010.

Termin i sposób załatwienia

Urząd załatwia sprawę bez zbędnej zwłoki w terminie zgodnym z Kpa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin  w terminie 14 dni od daty je doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja stanie się prawomocna i ostateczna z dniem wpływu tego oświadczenia do organu.


Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Inne informacje

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I.    Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy. Dane kontaktowe: Dmosin 9, 95-061 Dmosin.  Tel. 46 874 74 85, fax. 46 874 62 94, e-mail: sekretariat@dmosin.pl.
II.    Inspektor Ochrony Danych
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Dmosin” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydania decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2018r., poz. 2081)  - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IV. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny .
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2011 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1642
07 grudnia 2018 12:05 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.
26 listopada 2018 14:52 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika.
26 listopada 2018 14:51 (Marcin Mróz) - Usunięcie załącznika.