Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – inspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

email: gp@dmosin.pl

Opłaty

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wnosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę należy wnieść na konto Gminy Dmosin w BSZŁ o/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.poz.2096 j.t.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044j.t.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin.

Inne informacje

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy. Dane kontaktowe: Dmosin 9, 95-061 Dmosin.  Tel. 46 874 74 85, fax. 46 874 62 94, e-mail: sekretariat@dmosin.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Dmosin” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096)- podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny .

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2018 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 288
07 grudnia 2018 11:47 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych sprawy.
26 listopada 2018 12:41 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika.
26 listopada 2018 12:40 (Marcin Mróz) - Utworzenie sprawy.