Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – inspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie wszczyna się z urzędu wysłaniem do strony „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania” z informacją o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, następnie zostaje wydane „Postanowienie” o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego,  celem wykonania operatu szacunkowego. Dalej zostaje wydane „Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie” i ostatecznie  zostaje wydana „Decyzja” o ustaleniu opłaty.

Płatności można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Dmosin BSZŁ O/Dmosin nr 17 9288 1024 1430 0592 2000 0010.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 2096 z późn.zm.) art.104.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2018r.poz. 2204 z póżn. zm.)  art.98 a, art.144, art.147,art.148 ust.1-3.

Uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału, zmieniona Uchwałą Nr XII/98/2012 Rady Gminy Dmosin z dnia 5 marca 2012r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, Wójt może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.

Rada Gminy Dmosin Uchwałą Nr X/77/2011 z dnia 30 listopada 2011r., zmienioną Uchwałą Nr XII/98/2012 z dnia 5 marca 2012r.  ustaliła wysokość stawki procentowej w wysokości 20%. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.

Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej – w przeciwnym razie wydana zostanie decyzja z płatnością jednorazową.

W przypadku złożenia ww. wniosku przez osoby prawne bądź prowadzące działalność gospodarczą na nieruchomości, dla której ustalona będzie opłata adiacencka, wniosek zostanie zbadany pod kątem dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.

Zgodnie z art.98a ust.4 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku jej podziału.

 

Inne informacje (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.     Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy. Dane kontaktowe: Dmosin 9, 95-061 Dmosin.  Tel. 46 874 74 85, fax. 46 874 62 94, e-mail: sekretariat@dmosin.pl.

II.  Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Dmosin” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2018r.poz. 2204 z póżn. zm.)   - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny .

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2019 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 194
12 listopada 2019 13:33 (Marcin Mróz) - Utworzenie sprawy.