Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1)przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,
2)uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
3)przygotowywanie materiałów do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości dla potrzeb pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu,
4)prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych,
5)prowadzenie ksiąg rachunkowych,
6)opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
11) realizacja budżetu Gminy zgodnie z ustawa o finansach publicznych i zasadami rachunkowości,
12) depozytowanie testamentów allograficznych oraz papierów wartościowych,
13)dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
14)sporządzanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej i papierowej,
15)opracowania projektów aktów prawnych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem.
16) prowadzenie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych Urzędu,
jednostkach organizacyjnych i pomocniczych Gminy,
17)opracowywanie sprawozdań finansowych Gminy oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego Gminy,
18)prowadzenie rejestru umorzeń, odroczeń i zwolnień podatków i opłat lokalnych,
19)prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie własności Gminy, a w szczególności :
a)prowadzenie ewidencji podatników,
b)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanemprawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c)przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
d)kontrola terminowości wpłat należności przez podatników,
e)prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
20)prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
21)przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
22)terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
23)przyjmowanie podań o umorzenie, przesuniecie zapłaty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie,
24)prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg ustawowych,
25)prowadzenie spraw z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
26)prowadzenie sprawozdań do Łódzkiej Izby Rolniczej,
27)prowadzenie spraw z zakresu kontroli ubezpieczenia rolników od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w jego skład,
28)przygotowywanie materiałów do wyborów do Łódzkiej Izby Rolniczej,
29)sporządzanie kart ubezpieczeń rolników za lata 1977-1993 dla potrzeb KRUS,
30)sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek
organizacyjnych i podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu Gminy na realizacje zadań publicznych,
31)dokonywanie rozliczeń inkasentów z inkasa,
32)rozliczanie czynszów za lokale komunalne,
33)załatwianie spraw związanych z warunkami dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków,
34)prowadzenie działalności socjalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
35)kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej i finansowej kierowników Referatów, pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżący nadzór i kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wykonywania budżetu,
36)nadzór i kontrola instytucji kultury i innych podmiotów pożytku publicznego nad realizacją otrzymanych dotacji z budżetu Gminy,
37)tworzenie systemu kontroli, organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa oraz procedurami kontroli,
38)prowadzenie okresowych analiz i ocen wyników i skuteczności kontroli finansowej,
39)opracowanie projektów planu kontroli finansowej,
40)współpraca z Regionalna Izba Obrachunkową i organami nadzoru i kontroli w zakresie spraw finansowych oraz innymi organami i instytucjami uprawnionymi do kontrolowania jednostek samorządu terytorialnego,
41)współpraca z z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi,
42)wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wysokości dochodów i stanie zaległości,
43)prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatku od towarów i usług,
44)prowadzenie ewidencji podatku VAT,
45)uzgadnianie i wpisywanie wartości na arkusze spisu z natury
46)dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
47)przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat oraz zwrotu podatku akcyzowego,
48)prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych,
49)sporządzanie przelewów bankowych w zakresie wydatków budżetowych Gminy,
50)bieżące dostarczanie informacji do aktualizacji strony internetowej Gminy i BIP,
51)nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
52)opracowywanie projektów uchwał Rady i aktów prawnych Wójta dotyczących gospodarki finansowej Gminy,
53)przygotowywanie informacji dotyczących wykonania i zmian budżetu gminy oraz przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
54)bilansowanie finansowych potrzeb gminy z dochodami własnymi i zasilającymi,
55)kontrola legalności dokumentów i aktów prawnych gminy dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,
56)sporządzanie analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu w tym przestrzegania dyscypliny budżetowej,
57) przestrzeganie wykonywania postanowień ustaw regulujących gospodarkę finansową i majątkową gminy,
58)przestrzeganie instrukcji obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
59)wystawianie zastępczych dowodów wypłat- „Kasa wypłaci”
60)naliczanie opłaty skarbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
61)prowadzenie ewidencji sprzedaży wody z gminnych wodociągów oraz bieżące egzekwowanie należności z tytułu sprzedaży wody
62)rozliczanie konserwatorów z tytułu sprzedaży wody z wodociągów gminnych
63)prowadzenie ewidencji zakupionych materiałów oraz bieżące kontrolowanie ich zużycia,
64)zapewnianie obsługi finansowo – księgowej Urzędu,
65)wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
66)prowadzenie ewidencji pobranych zaliczek oraz terminowe ich rozliczanie,
67)sporządzanie list płac pracowników Urzędu oraz wynagrodzeń wynikających z zawartych umów – zlecenie i umów o dzieło,
68)prowadzenie dokumentacji wymiaru wynagrodzeń pracowników Urzędu,
69)prowadzenie kart wynagrodzeń,
70)terminowe sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych,
71)terminowe przekazywanie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,
72)wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników Urzędu, w tym zaświadczeń w celach emerytalno – rentowych,
73)sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników Urzędu
74)roczne rozliczanie podatku dochodowego od umów zleceń i od umów o dzieło,
75)prawidłowe naliczanie i potrącanie w listach wynagrodzeń i rachunkach podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
76)terminowe sporządzanie przelewów bankowych celem zapłaty należności ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i innych potrąceń.
77)przygotowywanie i przedstawianie propozycji wysokości stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i inne nieruchomości stanowiące własność Gminy,
78)wystawianie faktur VAT za najem lokali użytkowych, mieszkaniowych, za wynajem świetlic, za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości i budynków oraz prowadzenie egzekucji w tym zakresie
79)wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
80)zwrot należności za energię elektryczną przy odprowadzaniu ścieków,
81)przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i mieszkaniowej.
82)sporządzanie dokumentacji do refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez PUP.
83)wystawianie not obciążeniowych dla gminnych jednostek organizacyjnych,
84)księgowanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących wydatków pochodzących z środków Unii Europejskiej.
85)prowadzenie teczek korespondencji wpływającej do referatu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt
2. Szczegółowy zakres działania Referatu Finansowego, jego podział na liczbę i rodzaj
stanowisk pracowniczych określa Wójt na wniosek Skarbnika Gminy.

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Urszula Radzikowska

Do zakresu zadań i kompetencji Skarbnika należy:

1)Opracowywanie projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej i zapewnienie bieżącej kontroli ich wykonywania.
2)Wykonywanie określonych w ustawie o finansach publicznych obowiązków głównego księgowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
3)Zapewnienie sporządzania terminowej i rzetelnej sprawozdawczości budżetowej.
4)Opracowywanie projektów uchwał Rady i aktów prawnych Wójta dotyczących gospodarki finansowej Gminy.
5)Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub w zakresie umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy oraz przedstawianie Wójtowi stosownych wniosków.
6)Przekazywanie pracownikom Urzędu, kierownikom referatów oraz kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy.
7)Przygotowywanie informacji dotyczących wykonania i zmian budżetu Gminy oraz przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
8)Wykonywanie dyspozycji środkami i zarządzanie płynnością finansową.
9)Kontrola legalności dokumentów i aktów prawnych Gminy dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian.
10)Sporządzanie analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu, w tym przestrzegania dyscypliny budżetowej.
11)Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
12)Sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych.
13)Prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami i nadzorowanie prowadzenia rachunkowości jednostek organizacyjnych Gminy.
14)Przestrzeganie wykonywania postanowień ustaw regulujących gospodarkę finansową i majątkową Gminy.
15)Organizowanie zgodnego z prawem obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie.
16)Nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy.
17)Nadzorowanie prowadzenia ewidencji księgowej majątku Gminy.
18)Nadzorowanie spraw związanych z wymiarem i egzekucją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
19)Nadzorowanie windykacji należności pieniężnych Gminy.
20)Realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.
21)Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych.
22)Nadzorowanie procesu pozyskiwania i rozliczania zewnętrznych środków finansowych.
23)Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.
24)Nadzór nad terminowym przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Referatu Finansowego.
25)Realizacji innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, uchwał Rady oraz zarządzeń i upoważnień Wójta.


Inspektor

Informacje

Inspektor - Anna Gabarkiewicz

Zakres obowiązków:

1.Wprowadzanie planu dochodów i
wydatków budżetowych.
2.Księgowanie wydatków budżetowych.
3.Prowadzenie rachunkowości gminy w formie komputerowej.
4.Obsługa finansowo-księgowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum depozytowych.
5.Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
6.Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
7.Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych.
8.Wystawianie zastępczych dowodów wypłat – „Kasa wypłaci”.
9.Prowadzenie ewidencji zakupionych materiałów oraz bieżące kontrolowanie ich zużycia.
10.Prowadzenie ewidencji pobranych zaliczek oraz terminowe ich rozliczanie.
11.Sporządzanie zestawień środków trwałych i umorzeń.
12.Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
13.Prowadzenie ewidencji zakupionego opału, oleju opałowego, oleju napędowego i etyliny oraz ich rozliczanie na podstawie protokołów zużycia.
14.Analityka zakupionych materiałów.
15.Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości dla potrzeb pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu.
16.Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów księgowych.
17.Zatwierdzanie do wypłaty dokumentów księgowych pod nieobecność Skarbnika.

Referent

Informacje

Referent - Elżbieta Wojciechowska

Z A K R E S O B O W I Ą Z K Ó W

1.Prowadzenie ewidencji sprzedaży wody z gminnych wodociągów oraz bieżące egzekwowanie należności z tytułu sprzedaży wody.
2.Rozliczanie konserwatorów z tytułu sprzedaży wody z wodociągów gminnych.
3.Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatku od towarów i usług.
4.Prowadzenie ewidencji podatku VAT.
5.Wystawianie faktur VAT za najem lokali użytkowych i mieszkaniowych oraz dzierżawę nieruchomości i budynków oraz prowadzenie egzekucji w tym zakresie.
6.Rozliczanie czynszów za lokale komunalne.
7.Wystawianie wezwań do zapłaty i egzekwowanie należności za media.
8.Prowadzenie działalności socjalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Edyta Kujawiak

Z A K R E S O B O W I Ą Z K Ó W

1.Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie własności Gminy, a w szczególności:
a)prowadzenie ewidencji podatników,
b)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem
prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c)przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
d)kontrola terminowości wpłat należności przez podatników,
e)prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
2.Przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat.
3.Przyjmowanie podań o umorzenie, przesunięcie zapłaty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym zakresie.
4.Prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg ustawowych.
5.Prowadzenie spraw z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
6.Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i wysokości dochodów.
7.Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
8.Bieżące dostarczanie informacji do aktualizacji strony Gminy.
9.Naliczanie opłaty skarbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.Wydawanie zaświadczeń o sytuacji majątkowej mieszkańców Gminy.
11.Wprowadzanie zmian geodezyjnych na podstawie decyzji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego.
12.Prowadzenie ewidencji o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

Referent

Informacje

Referent - Anna Szymańska

Z A K R E S O B O W I Ą Z K Ó W

1.Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych oraz obowiązującej w tym zakresie dokumentacji.
2.Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych dla osób fizycznych i prawnych.
3.Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji.
4.Dokonywanie rozliczeń inkasentów z inkasa.
5.Sporządzanie wykazów wpłat celem naliczenia prowizji za inkaso.
6.Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
7.Sporządzanie kart ubezpieczeń rolników za lata 1977-1993 dla potrzeb KRUS.
8.Załatwianie spraw związanych z warunkami dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków.
9.Opracowywanie analiz, sprawozdań i bilansu w zakresie należności podatkowych.
10.Bieżące dostarczanie informacji do aktualizacji strony Gminy.
11.Naliczanie opłaty skarbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.Kwartalne naliczanie odsetek od zaległości podatkowych.
13.Wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości.
14.Kwartalne zestawienie wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej.Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6162
30 września 2020 16:47 (Jolanta Wojciechowska) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
20 listopada 2018 15:05 (Anna Kantorska) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor.
10 marca 2016 08:19 (Anna Kantorska) - Aktualizacja danych stanowiska: Referent.