Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Komunalnej

Do zadań Referatu do spraw Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Komunalnej,należy:

W zakresie zamówień publicznych

1) przygotowywanie dokumentacji przetargowej na dostawy , usługi i roboty budowlane
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
2) przygotowywanie we współpracy z radcą prawnym projektów umów na dostawy,
usługi i roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia,
3)przestrzeganie terminów ogłoszeń o przetargach i ich publikacja
zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych,
4)udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień
publicznych w zakresie objętym ustawą o dostępie do informacji publicznej,
5)przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców,
protesty i odwołania oraz przestrzeganie terminów w tym zakresie,
6) bieżąca współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznych
inwestycji będącej przedmiotem zamówienia,
7) przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń w zakresie zamówień publicznych i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednim
organom,
8) prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych,
9) przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą –Prawo zamówień
publicznych, na podstawie rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz
innych przepisów koniecznych do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego,
10)organizacja przetargów,
11)kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji udzielonych
zamówień publicznych zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt,
12) wybór odpowiednich trybów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
13) organizowanie i udział w pracach komisji przetargowej,
14)przygotowywanie dokumentacji przetargowej postępowań nie objętych przepisami ustawy a prowadzonych w Urzędzie,
15) przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
oraz ustawy o finansach publicznych i wydanych aktów wykonawczych do tych
ustaw
16) Sprawdzanie pod względem prawidłowości stosowania przez pracowników Urzędu
przyjętych w Urzędzie procedur udzielania zamówień publicznych do wartości do
której nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

W zakresie inwestycji gminnych


1) przygotowywanie inwestycji pod względem formalno-prawnym przed przystąpieniem
do ich realizacji, i prowadzenie inwestycji gminnych,
2) rozliczanie finansowe i rzeczowe inwestycji gminnych,
3) udział w odbiorach inwestycji gminnych i ich organizacja,
4) bieżąca współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznych,
wykonawcami inwestycji i inspektorami nadzoru budowlanego realizowanych inwestycji gminnych,
5) przygotowywanie we współpracy z Radcą Prawnym projektów umów na realizację
inwestycji gminnych,
6) planowanie, prowadzenie, koordynacja i nadzór nad inwestycjami i robotami
budowlanymi realizowanymi przez Gminę,
7) potwierdzanie faktur inwestycyjnych pod względem merytorycznym,
8) sporządzanie dokumentów OT i przekazywanie do Referatu Finansowego,
9) przygotowywanie projektów uchwał związanych z realizacją inwestycji,
10) współdziałanie z zespołami inicjatyw społecznych i społecznymi komitetami budowy
w zakresie realizowanych inwestycji,
11) odbiór i przekazywanie do użytkowania inwestycji gminnych i przechowywanie
dokumentacji prowadzonej inwestycji,
12) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego w zakresie prowadzonych spraw,
13) współpraca w zakresie opracowywania dokumentacji w celu pozyskania
funduszy europejskich i innych zewnętrznych środków na finansowanie zadań
inwestycyjnych Gminy,
14) opracowywanie pod względem formalno -prawnym wniosków o dofinansowanie
inwestycji gminnych ze źródeł krajowych i zagranicznych i współpraca w tym
zakresie z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,
15) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania
środków krajowych i funduszy europejskich na realizację inwestycji gminnych,
16) przygotowywanie pełnej dokumentacji do podpisywania umów na finansowanie inwestycji gminnych z funduszy krajowych i europejskich
17) stały monitoring i zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy krajowych i
europejskich, rozliczanie finansowe i rzeczowe oraz sporządzanie pełnej sprawozdawczości z ich realizacji,
18) wnioskowanie do budżetu o zabezpieczenie udziału własnego Gminy,
19) współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie pozyskiwania funduszy
krajowych i europejskich na realizowane przez Gminę inwestycje,

W zakresie rozwoju lokalnego

1) Inicjowanie, podejmowanie i realizacja przedsięwzięć służących
rozwojowi Gminy,
2) Współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie
rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,
3) Przygotowywanie we współpracy z pracownikami Urzędu i gminnych jednostek
organizacyjnych materiałów w zakresie kompleksowego opracowywania projektów
planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju Gminy, programów itp. i przedkładanie
do zatwierdzenia organom Gminy,
4) opracowywanie i koordynowanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych,
5) Opracowywanie pod względem formalno-prawnym wniosków o dofinansowanie
inwestycji gminnych ze źródeł krajowych i zagranicznych i współpraca w tym
zakresie z pracownikami urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,
6) Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków
krajowych i funduszy europejskich na realizację inwestycji gminnych,
7) Przygotowywanie pełnej dokumentacji do podpisywania umów na finansowanie
inwestycji gminnych z funduszy krajowych i europejskich,
8) Stały monitoring i zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy krajowych i europejskich , rozliczanie finansowe i rzeczowe oraz sporządzanie pełnej
sprawozdawczości z ich realizacji,
9) Wnioskowanie do budżetu o zabezpieczenie udziału własnego Gminy.
10) Współpraca z administracja rządową i samorządową w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na realizowane przez gminę inwestycje.

W zakresie Gospodarki Komunalnej :

1) nadzór i bezpośrednia współpraca z konserwatorami wodociągów gminnych
w zakresie dokonywania zamknięcia lub ograniczenia dopływu wody w
przypadkach:
a) braku wody w ujęciu,
b) zanieczyszczenia wody w urządzeniach w sposób stwarzający zagrożenie dla
zdrowia,
c) konieczności przeprowadzenia napraw urządzeń wodociągowych,
d) uszkodzenia instalacji odbiorcy stwarzających niebezpieczeństwo,
e) pożaru i potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
f)awarii urządzeń stwarzających zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt oraz powstaniu szkód materialnych
g) wyłączenia i ograniczenia dostawy energii elektrycznej,
2) w sprawach wymienionych w pkt. 1 (a - g) należy niezwłocznie powiadamiać Wójta
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców na terenie działania wodociągu.
3) bezpośredni nadzór i kontrola utrzymania i eksploatacji wodociągów gminnych w
zakresie:
a) bezpośredniej obsługi wszystkich urządzeń na ujęciach wody zgodnie z instrukcją
obsługi urządzeń,
b) usuwanie awarii urządzeń stacji wodociągowych i na sieci wodociągowej,
c) wykonywania bieżących remontów hydroforni,
d) utrzymania ujęć wody we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym,
e) przeprowadzenia okresowych badań instalacji elektrycznych i odgromowych,
f) przeprowadzenia okresowych kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad
zbiornikami ciśnieniowymi przez Urząd Dozoru Technicznego.
g) informowanie Wójta i mieszkańców Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanych przerwach w dostawie wody oraz o występujących
awariach,
4) nadzór nad prowadzeniem przez konserwatorów wodociągów gminnych ewidencji
technicznej urządzeń i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
5) nadzór i okresowa kontrola dbałości przez konserwatorów wodociągów gminnych o
armaturę wodociągową, tj. m.in. hydranty, zasuwy i bieżąca ich konserwację,
6) udział w przeglądach i odbiorach nowych urządzeń wodociągowych,
7) okresowa kontrola bilansowania odbiorców zużycia wody w porównaniu z
odczytem wodomierza głównego zużycia wody oraz wyjaśnianie przyczyn ewentualnych
rozbieżności w tym zakresie,
8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz
odpowiednich przepisów branżowych dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych,
9) nadzór i okresowa kontrola prowadzenia przez konserwatorów
wodociągów gminnych ewidencji z zakresu codziennych odczytów wodomierza
poboru wody w studni oraz odczytu wodomierza w hydroforni oraz badania
statycznego i dynamicznego poziomu lustra wody w ujęciu,
10) nadzór i okresowa kontrola nad utrzymaniem ujęć wody we właściwym
stanie sanitarnym i porządkowym, i dbałości o porządek, estetykę i czystość na terenie całej
hydroforni,
11) przygotowywanie projektów umów na dostarczanie wody z odbiorcami wody,
12) udzielanie mieszkańcom Gminy pełnej informacji dotyczącej realizacji
usług, a przede wszystkim informacji taryfowych
13) przyjmowanie reklamacji od odbiorców i przedstawianie Wójtowi propozycji ich rozpatrzenia,
14) przygotowywanie we współpracy z Referatem Finansowym propozycji wysokości
taryfy opłat za wodę,
15) przyjmowanie wniosków o przyłączenie do sieci nowych odbiorców,
16) wydawanie zgodnie z Regulaminem decyzji w sprawie warunków
technicznych na przyłączenie do wodociągu oraz kontrola ich przestrzegania,
17) nadzór nad prawidłowością wykonania nowego przyłącza wodociągowego, nadzór
nad zaplombowaniem przez konserwatora urządzenia pomiarowego i sporządzanie
protokołu odbioru nowego przyłącza
18) sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących wodociągów gminnych i ich eksploatacji,
19) nadzór aktualności zezwoleń na pobór wód podziemnych i eksploatacje urządzeń
wodnych na ujęciach wody, a w przypadku upływu terminu ważności w/w zezwoleń
zlecenie wykonania operatu wodno prawnego wraz z odpowiednimi uzgodnieniami,
20) nadzór nad przestrzeganiem zapisów i ograniczeń w poszczególnych pozwoleniach
wodno prawnych.
21) ograniczanie w wypadku niedoboru wody, na określonym obszarze, pobierania do
innych celów wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności, a także wprowadzanie
opłaty za przekroczenie ustalonej dla zakładu ilości wody w okresie ograniczeń je poboru,
22) współpraca i wykonywanie zaleceń SSE w zakresie jakości wody,
23) współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego
24) bezpośredni nadzór nad pracą konserwatorów wodociągów gminnych,
25) zakup materiałów do bieżących napraw i awarii oraz kontrola ich
wykorzystania,
26) przygotowywanie projektów umów i zleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wodociągów gminnych z wykonawcami zewnętrznymi i bezpośrednia kontrola ich wykonywania
27) planowanie i prowadzenie spraw dotyczących remontów i nowych inwestycji dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków, bieżąca współpraca z projektantami, rzeczoznawcami geodetami, wykonawcami robót
budowlanych itp. oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tego
zakresu,
28) przygotowywanie projektów aktów prawnych(zarządzeń, uchwał)
dotyczących zakresu prowadzonych zadań i przedstawianie ich organom Gminy celem
zatwierdzenia,
29) ustalanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska w sprawach należących do zakresu działania stanowiska zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji,
30)nadzór i bezpośrednia współpraca z konserwatorami kanalizacji
sanitarnej w zakresie wykonywania właściwej obsługi i konserwacji urządzeń zamontowanych
w oczyszczalni ścieków komunalnych oraz na sieci kanalizacji sanitarnej ,
31) nadzór nad przestrzeganie technologicznych czynności w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
32) nadzór nad utrzymaniem czystości pomieszczeń oczyszczalni ścieków,
terenu wokół oczyszczalni i pompowni sieciowych,
33) przygotowywanie projektów umów na odbiór ścieków,
34) przygotowywanie we współpracy z Referatem Finansowym propozycji
wysokości taryfy opłat za ścieku,
35) przyjmowanie wniosków o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nowych dostawców,
36) wydawanie zgodnie z Regulaminem warunków technicznych na przyłączenie do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz kontrola ich przestrzegania,
37) nadzór nad prawidłowością wykonania nowego przyłącza kanalizacyjnego,
38) nadzór nad prowadzeniem przez konserwatorów kanalizacji sanitarnej
ewidencji technicznej urządzeń i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
39) udział w przeglądach i odbiorach nowych urządzeń kanalizacyjnych,
40) sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących oczyszczalni ścieków
i kanalizacji sanitarnej,
41) nadzór aktualności zezwoleń na wprowadzanie ścieków do rzeki, a w
przypadku upływu terminu ważności w/w zezwoleń zlecenie wykonania operatu
wodno prawnego wraz z odpowiednimi uzgodnieniami.
42) przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz
wysokości należnych opłat oraz innych sprawozdań dotyczących działania
referatu.

W zakresie oświetlenia ulicznego:
1) bezpośredni nadzór nad pracą konserwatora oświetlenia ulicznego,
2) Informowanie Wójta, a w przypadku takiej konieczności także i właściwe organy o
stwierdzonych faktach szkód, zniszczeń i dewastacji oświetlenia
ulicznego
3) Nadzór i kontrola w zakresie punktów oświetlenia oraz godzin ich
uruchamiania stosownie do wskazówek Wójta .
4) Nadzór i kontrola bieżącego uzupełniania braków oświetlenia w niezbędnym zakresie
5) Nadzór zakupu materiałów przez konserwatora do bieżących napraw i
awarii oraz kontrola ich wykorzystania,
6) Dokonywanie odbiorów technicznych napraw i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne przekraczające zwykły zakres
7) Nadzór i kontrola prowadzenia kontroli odczytów liczników zużycia
energii elektrycznej przez konserwatora oświetlenia ulicznego,
8) Przyjmowanie reklamacji i wniosków mieszkańców dotyczących oświetlenia
ulicznego i przedstawianie Wójtowi propozycji ich rozpatrzenia,
9) Propozycje remontów istniejących i budowy nowych punktów świetlnych
10) planowanie i prowadzenie spraw dotyczących remontów i nowych inwestycji dotyczących oświetlenia ulicznego, bieżąca współpraca z
projektantami,rzeczoznawcami, geodetami, wykonawcami robót budowlanych itp. oraz
prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tego zakresu,
11) prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy i modernizacji linii
energetycznych w zakresie zadań prowadzonych przez Gminę.

W zakresie gospodarki budynkami i obiektami komunalnymi, lokalami mieszkalnymi i
użytkowymi

1) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie budynkami i obiektami
komunalnymi,lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
2) planowanie i dokonywanie bieżących remontów oraz realizacja zaleceń
związanych z eksploatacją techniczną budynków komunalnych,
3) kontrola stanu technicznego budynków i budowli komunalnych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz bieżąca współpraca z rzeczoznawcami i projektantami itp. oraz prowadzenie niezbędnej
dokumentacji w obowiązkowym zakresie,
4) analizowanie i realizacja wniosków z kontroli stanu budynków i
budowli komunalnych,
5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali mieszkalnych, w
tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnianie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych oraz
poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych,
6) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem zakładowych budynków mieszkalnych,
7) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych na użytkowanie lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków będących własnością Gminy,
8) zawieranie umów na lokale mieszkalne i użytkowe,
9) przygotowywanie projektów aktów prawnych tj. zarządzeń i uchwał do zatwierdzenia
przez odpowiednie organy w zakresie prowadzonych spraw,
10) przygotowywanie projektu Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy i jego aktualizacja oraz Zasad wynajmu lokali mieszkalnych,
11) przygotowywanie kalkulacji wysokości stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne,
użytkowe i inne nieruchomości stanowiące własność Gminy,
12) prowadzenie spraw bieżącego utrzymania oraz zaopatrzenia w media budynki i obiekty
komunalne, lokale mieszkalne i użytkowe.

Stanowiska

Z-ca Wójta

Informacje

Z-ca Wójta - Arkadiusz Garnys

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.Nadzór i bezpośrednia współpraca z konserwatorami kanalizacji sanitarnej w zakresie wykonywania właściwej obsługi i konserwacji urządzeń zamontowanych w oczyszczalni ścieków komunalnych oraz na sieci kanalizacji sanitarnej.
2.Nadzór nad przestrzeganie technologicznych czynności w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
3.Nadzór nad utrzymaniem czystości pomieszczeń oczyszczalni ścieków, terenu wokół oczyszczalni i pompowni sieciowych.
4.Przygotowywanie projektów umów na odbiór ścieków.
5.Przygotowywanie we współpracy z Referatem Finansowym propozycji wysokości taryfy opłat za ścieki.
6.Przyjmowanie wniosków o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nowych dostawców.
7.Wydawanie zgodnie z Regulaminem warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz kontrola ich przestrzegania.
8.Nadzór nad prawidłowością wykonania nowego przyłącza kanalizacyjnego.
9.Nadzór nad prowadzeniem przez konserwatorów kanalizacji sanitarnej ewidencji technicznej urządzeń i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.
10.Udział w przeglądach i odbiorach nowych urządzeń kanalizacyjnych.
11.Sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
12.Nadzór aktualności zezwoleń na wprowadzanie ścieków do rzeki, a w przypadku upływu terminu ważności w/w zezwoleń zlecenie wykonania operatu wodnoprawnego wraz z odpowiednimi uzgodnieniami.
13.Przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat oraz innych sprawozdań dotyczących działania referatu.

W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

1.Bezpośredni nadzór nad pracą konserwatora oświetlenia ulicznego.
2.Informowanie Wójta, a w przypadku takiej konieczności także i właściwe organy o stwierdzonych faktach szkód, zniszczeń i dewastacji oświetlenia ulicznego.
3.Nadzór i kontrola w zakresie punktów oświetlenia oraz godzin ich uruchamiania stosownie do wskazówek Wójta.
4.Nadzór i kontrola bieżącego uzupełniania braków oświetlenia w niezbędnym zakresie.
5.Nadzór zakupu materiałów przez konserwatora do bieżących napraw i awarii oraz kontrola ich wykorzystania.
6.Dokonywanie odbiorów technicznych napraw i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne przekraczające zwykły zakres.
7.Nadzór i kontrola prowadzenia kontroli odczytów liczników zużycia energii elektrycznej przez konserwatora oświetlenia ulicznego.
8.Przyjmowanie reklamacji i wniosków mieszkańców dotyczących oświetlenia ulicznego i przedstawianie Wójtowi propozycji ich rozpatrzenia.
9.Propozycje remontów istniejących i budowy nowych punktów świetlnych.
10.Planowanie i prowadzenie spraw dotyczących remontów i nowych inwestycji dotyczących oświetlenia ulicznego, bieżąca współpraca z projektantami, rzeczoznawcami, geodetami, wykonawcami robót budowlanych itp. oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tego zakresu.
11.Prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy i modernizacji linii energetycznych w zakresie zadań prowadzonych przez Gminę.

Inspektor

Informacje

Inspektor - Alicja Włodarczyk

Z A K R E S O B O W I Ą Z K Ó W

W zakresie zamówień publicznych
1)przygotowywanie dokumentacji przetargowej na dostawy , usługi i roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
2)przygotowywanie we współpracy z radcą prawnym projektów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia
3)przestrzeganie terminów ogłoszeń o przetargach i ich publikacja zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych,
4)udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych w zakresie objętym ustawą o dostępie do informacji publicznej,
5)przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców, protesty i odwołania oraz przestrzeganie terminów w tym zakresie,
6)bieżąca współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznych inwestycji będącej przedmiotem zamówienia,
7)przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń w zakresie zamówień publicznych i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednim organom,
8)prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych,
9)przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą –Prawo zamówień publicznych, na podstawie rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisów koniecznych do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
10)organizacja przetargów,
11)kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji udzielonych zamówień publicznych zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt,
12)wybór odpowiednich trybów postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
13)organizowanie i udział w pracach komisji przetargowej,
14) przygotowywanie dokumentacji przetargowej postępowań nie objętych przepisami ustawy a prowadzonych w Urzędzie,
15)przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o
finansach publicznych i wydanych aktów wykonawczych do tych ustaw
16)Sprawdzanie pod względem prawidłowości stosowania przez pracowników Urzędu
przyjętych w Urzędzie procedur udzielania zamówień publicznych do wartości do
której nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych .


W zakresie inwestycji gminnych

1)przygotowywanie inwestycji pod względem formalno-prawnym przed przystąpieniem do ich realizacji, i prowadzenie inwestycji gminnych,
2)rozliczanie finansowe i rzeczowe inwestycji gminnych,
3)udział w odbiorach inwestycji gminnych i ich organizacja,
4)bieżąca współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznych, wykonawcami inwestycji i inspektorami nadzoru budowlanego realizowanych inwestycji gminnych,
5)przygotowywanie we współpracy z Radcą Prawnym projektów umów na realizację inwestycji gminnych,
6)planowanie, prowadzenie, koordynacja i nadzór nad inwestycjami i robotami budowlanymi realizowanymi przez Gminę,
7)potwierdzanie faktur inwestycyjnych pod względem merytorycznym,
8)sporządzanie dokumentów OT i przekazywanie do Referatu Finansowego,
9)przygotowywanie projektów uchwał związanych z realizacją inwestycji,
10)współdziałanie z zespołami inicjatyw społecznych i społecznymi komitetami budowy w zakresie realizowanych inwestycji,
11)odbiór i przekazywanie do użytkowania inwestycji gminnych i przechowywanie dokumentacji prowadzonej inwestycji,
12)przestrzeganie przepisów prawa budowlanego w zakresie prowadzonych spraw
13)współpraca w zakresie opracowywania dokumentacji w celu pozyskania funduszy europejskich i innych zewnętrznych środków na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy,
14)opracowywanie pod względem formalno -prawnym wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze źródeł krajowych i zagranicznych i współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,
15)prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków krajowych i funduszy europejskich na realizację inwestycji gminnych
16)przygotowywanie pełnej dokumentacji do podpisywania umów na finansowanie inwestycji gminnych z funduszy krajowych i europejskich
17)stały monitoring i zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy krajowych i europejskich, rozliczanie finansowe i rzeczowe oraz sporządzanie pełnej sprawozdawczości z ich realizacji,
18)wnioskowanie do budżetu o zabezpieczenie udziału własnego Gminy,
19)współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na realizowane przez Gminę inwestycje


Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2009 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 5023
30 września 2020 17:29 (Jolanta Wojciechowska) - Usunięcie stanowiska: podinspektor.
17 marca 2016 13:24 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
09 marca 2016 15:02 (Anna Kantorska) - Aktualizacja danych stanowiska: podinspektor.