Obsługa Organów Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.

Anna Kantorska - inspektor
Do zadań stanowiska d/s Obsługi Organów Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej należy:

W zakresie koordynacji Biuletynu Informacji Publicznej :

1) budowa i aktualizacja BIP , a w szczególności: samodzielne wprowadzanie, zarządzanie i aktualizowanie danych mających stanowić treść BIP w zakresie działania stanowiska oraz przekazywanych przez pracowników Urzędu danych do BIP-u,
2) podejmowanie decyzji i działań mających wpływ na miejsce zamieszczenia danych w strukturze Systemu, status danych, sposób ich graficznego przedstawienia (kolorystyka, ułożenie, rodzaj informacji), kasowanie danych, aktualizowanie danych, typ danych (np.: tekst, zdjęcie, załącznik, tabela, link), modyfikowanie wstępnego menu przedmiotowego,
3) podejmowanie wszelkich środków ostrożności w celu prawidłowego wprowadzania i bezpiecznego przechowywania aktualnych identyfikatorów, hasła oraz innych parametrów dostępu do Systemu , chroniąc te dane przed zgubieniem, ujawnieniem, modyfikacją oraz nieautoryzowanym użyciem,
4) niepodejmowanie działań mających na celu odczytanie identyfikatora lub haseł zabezpieczających innych abonentów w Systemie lub jakimkolwiek innym systemie komputerowym,
5) niepodejmowanie prób korzystania z zasobów, do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia, w przypadku, gdy abonent nie posiada takiego zezwolenia,
6) niepodejmowanie z wykorzystaniem serwerów internetowych operatora następujących działań: zamieszczania wszelkiego rodzaju reklam i innych treści o charakterze komercyjnym oraz działania na szkodę operatora lub innych użytkowników sieci internetowej, niepodejmowania działań niezgodnych z polskim prawem,
7) prowadzenie rejestru przyjmowanych od pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych danych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

W zakresie obsługi Rady:

1) współpraca z Sołtysami wsi i radami sołeckimi, obsługa zebrań wiejskich jednostek
pomocniczych oraz prowadzenie akt zawierających protokoły z zebrań wiejskich i z
prac organów samorządów wiejskich,
2) wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządu mieszkańców stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie,
3) obsługa kancelaryjno – techniczna Rady i Komisji,
4) organizacyjne przygotowywanie posiedzeń Rady i Komisji,
5) przygotowywanie materiałów pod obrady Sesji Rady oraz Komisji, współpraca z Przewodniczącym Rady, przewodniczącymi Komisji, Sekretarzem , Radcą Prawnym oraz pracownikami Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie,
6) kompletowanie projektów uchwał Rady i materiałów informacyjnych przygotowywanych przez pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i przedkładanie ich – z zachowaniem obowiązujących terminów – Radzie lub jej komisjom,
7) przekazywanie uchwał Rady do właściwego organu nadzoru w terminach wynikających z przepisów prawa,
8) opracowywanie protokołów z posiedzeń Sesji, Komisji oraz przekazywanie materiałów, uchwał, postanowień, wniosków, opinii właściwym rzeczowo pracownikom Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do wiadomości i przestrzegania,
9) zapewnienie terminowego dostarczenia materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji ,
10) przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami, dyżurów w okręgach wyborczych dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg mieszkańców,
11) prowadzenie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów ławników do sądów powszechnych,
12) prowadzenie korespondencji Rady i Komisji,
13) obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady,
14) wykonywanie innych obowiązków związanych z obsługą Rady określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15) załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i honorowego obywatelstwa Gminy,
16) prowadzenie dokumentacji Rady i poszczególnych Komisji,
17) prowadzenie w okresach kadencyjnych rejestrów uchwał i postanowień Rady,
18) nadawanie właściwego biegu wnioskom i zapytaniom radnych, przygotowywanie informacji o sposobie ich realizacji oraz nadzór nad sposobem załatwiania zapytań i wniosków,
19) opracowywanie na zlecenie Rady materiałów i wniosków dotyczących działalności Rady i Komisji,
20) organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę przeprowadzania referendum i konsultacji społecznej nad projektami rozstrzygnięć oraz podawanie wniosków do publicznej wiadomości,
21) opracowywanie we współpracy z Przewodniczącym Rady, Przewodniczącymi Komisji projektów planów pracy i okresowych sprawozdań z działalności Rady i Komisji, oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,
22) zapewnienie Radzie w niezbędnym zakresie pomocy związanej z nadzorem nad działalnością organów samorządu mieszkańców oraz opracowywania dla potrzeb Rady i Komisji informacji z wykonaniu uchwał i wniosków dotyczących działalności samorządu mieszkańców,
23) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem praw radnych i członków Komisji, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnych i przygotowywania projektów decyzji w tych sprawach,
24) koordynacja planów pracy Rady i Komisji oraz czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej,
25) przygotowywanie projektów wniosków Rady o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych oraz propozycji rozstrzygnięcia problemów wymagających odpowiedniej regulacji prawnych,
26) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2948
07 marca 2016 12:24 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
11 kwietnia 2008 12:49 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
11 kwietnia 2008 12:48 (Anna Kantorska) - Dodanie stanowiska: Inspektor.