Sekretarz Gminy

1) sprawowanie nadzoru nad zgodną z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi organizacją pracy Urzędu i obsługą mieszkańców,
2) opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń określających zasady
i tryb funkcjonowania Urzędu,
3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz kodeksu etyki w Urzędzie,
4) nadzór nad organizacją pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
5) nadzór nad przestrzeganiem zasad wysyłania, przyjmowania i obiegu dokumentów oraz ich archiwizacją,
6) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym, naborem na wolne stanowiska i oceną pracowników Urzędu,
7) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
8) informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
9) wprowadza nowo przyjętych pracowników,
10) nadzoruje właściwe wydawanie środków finansowych na materiały biurowe,
11) przedstawia Wójtowi propozycje do powierzania określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,
12) nadzoruje prowadzenie akt osobowych pracowników, realizację obowiązków
i uprawnień wynikających ze stosunków pracy, ewidencję czasu pracy i urlopowania, zapewnienia warunków bhp i ppoż. w Urzędzie;
13) współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela urzędu na zebraniu wiejskim,
14) opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu
i kierowników jednostek organizacyjnych,
15) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism, prasy, zakup literatury fachowej,
16) kształtowanie sprawnego systemu informacji i komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu aktów prawnych,
17) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
18) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie,
19) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem materiałów wnoszonych
pod obrady Rady Gminy i jej Komisji oraz nadzór nad realizacją uchwalonych aktów prawnych,
20) koordynacja działań w zakresie komunikacji społecznej – współpracy z mediami, aktualizacji strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,
21) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu, planowanie kosztów utrzymania Urzędu
i nadzór nad realizacją wydatków w tym zakresie, realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
22) prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych,
23) prowadzenie rejestru Zarządzeń wydawanych przez Wójta,
24) nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw należących do kompetencji pracowników Urzędu oraz interpelacji, skarg i wniosków,
25) prowadzenie rejestru skarg, wniosków,
26) zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów,
27) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników Urzędu,
28) koordynowanie zadań związanych z dysponowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
29) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażów, robót publicznych i prac interwencyjnych,
30) nadzorowanie przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej
oraz przepisów bhp i ppoż.,
31) nadzór nad przestrzeganiem ustawy o dostępie do informacji publicznej,
32) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
33) prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi, wewnętrznymi
i zarządzaniem ryzykiem,
34) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta,
35) nadzór nad obsługą informatyczną Urzędu,
36) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
37) nadzór nad prawidłowym powadzeniem spraw związanych z dopuszczaniem pracowników do przetwarzania danych osobowych, przygotowaniem i zgłaszaniem do rejestracji zbiorów, szkoleniem i przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,
38) prowadzenie spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy kierowników, gminnych jednostek organizacyjnych , w tym spraw dotyczących powoływania
i odwoływania z zajmowanego stanowiska,
39) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
40) opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
41) nadzór nad terminowością sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół przez dyrektorów i przedstawianie ich odpowiednim organom celem zatwierdzenia,
42) wnioskowanie o nagrody dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
43) organizacja inwentaryzacji składników majątkowych Gminy;
44) opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego gminy,
45) zapewnienie ochrony tajemnicy informacji niejawnych – zgodnie zobowiązującymi przepisami w tym zakresie,
46) udział w opracowaniu planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji w zakresie stanowiska,
47) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
48) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
49) przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii niejawnej,
50) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom urzędu,
51) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
52) wykonanie poleceń pełnomocnika ochrony,
53) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów,
54) prowadzenie rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, dzienników ewidencji, książki doręczeń przesyłek miejscowych,
55) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Stanowiska

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Jolanta Wojciechowska

1) sprawowanie nadzoru nad zgodną z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi organizacją pracy Urzędu i obsługą mieszkańców,
2) opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń określających zasady
i tryb funkcjonowania Urzędu,
3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz kodeksu etyki w Urzędzie,
4) nadzór nad organizacją pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
5) nadzór nad przestrzeganiem zasad wysyłania, przyjmowania i obiegu dokumentów oraz ich archiwizacją,
6) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym, naborem na wolne stanowiska i oceną pracowników Urzędu,
7) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
8) informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
9) wprowadza nowo przyjętych pracowników,
10) nadzoruje właściwe wydawanie środków finansowych na materiały biurowe,
11) przedstawia Wójtowi propozycje do powierzania określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,
12) nadzoruje prowadzenie akt osobowych pracowników, realizację obowiązków
i uprawnień wynikających ze stosunków pracy, ewidencję czasu pracy i urlopowania, zapewnienia warunków bhp i ppoż. w Urzędzie;
13) współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela urzędu na zebraniu wiejskim,
14) opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu
i kierowników jednostek organizacyjnych,
15) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism, prasy, zakup literatury fachowej,
16) kształtowanie sprawnego systemu informacji i komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu aktów prawnych,
17) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
18) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie,
19) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem materiałów wnoszonych
pod obrady Rady Gminy i jej Komisji oraz nadzór nad realizacją uchwalonych aktów prawnych,
20) koordynacja działań w zakresie komunikacji społecznej – współpracy z mediami, aktualizacji strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,
21) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu, planowanie kosztów utrzymania Urzędu
i nadzór nad realizacją wydatków w tym zakresie, realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
22) prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych,
23) prowadzenie rejestru Zarządzeń wydawanych przez Wójta,
24) nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw należących do kompetencji pracowników Urzędu oraz interpelacji, skarg i wniosków,
25) prowadzenie rejestru skarg, wniosków,
26) zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów,
27) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników Urzędu,
28) koordynowanie zadań związanych z dysponowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
29) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażów, robót publicznych i prac interwencyjnych,
30) nadzorowanie przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej
oraz przepisów bhp i ppoż.,
31) nadzór nad przestrzeganiem ustawy o dostępie do informacji publicznej,
32) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
33) prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi, wewnętrznymi
i zarządzaniem ryzykiem,
34) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta,
35) nadzór nad obsługą informatyczną Urzędu,
36) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
37) nadzór nad prawidłowym powadzeniem spraw związanych z dopuszczaniem pracowników do przetwarzania danych osobowych, przygotowaniem i zgłaszaniem do rejestracji zbiorów, szkoleniem i przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,
38) prowadzenie spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy kierowników, gminnych jednostek organizacyjnych , w tym spraw dotyczących powoływania
i odwoływania z zajmowanego stanowiska,
39) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
40) opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
41) nadzór nad terminowością sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół przez dyrektorów i przedstawianie ich odpowiednim organom celem zatwierdzenia,
42) wnioskowanie o nagrody dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
43) organizacja inwentaryzacji składników majątkowych Gminy;
44) opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego gminy,
45) zapewnienie ochrony tajemnicy informacji niejawnych – zgodnie zobowiązującymi przepisami w tym zakresie,
46) udział w opracowaniu planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji w zakresie stanowiska,
47) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
48) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
49) przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii niejawnej,
50) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom urzędu,
51) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
52) wykonanie poleceń pełnomocnika ochrony,
53) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów,
54) prowadzenie rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, dzienników ewidencji, książki doręczeń przesyłek miejscowych,
55) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Dokumenty

Obowiązki informacyjne

Organizacje pozarządowe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2017 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 1058
21 lutego 2019 15:35 (Jolanta Wojciechowska) - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz Gminy.
21 lutego 2019 15:34 (Jolanta Wojciechowska) - Zmiana danych jednostki.
17 stycznia 2019 11:39 (Marcin Mróz) - Usunięcie stanowiska: Sekretarz Gminy.