Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

W związku z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin
nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.93.2012 Wójta Gminy Dmosin z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Konsultacje trwały od dnia 15 listopada do dnia 26 listopada 2013 r.
 Informujemy, że w ramach konsultacji do projektu nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Dmosin, oraz z innych gmin, działających na rzecz mieszkańców Gminy Dmosin.
Konsultacje opracowanego projektu Rocznego Programu współpracy zostały przeprowadzone w następujący sposób:
1. propozycje i uwagi mogły być zgłaszane na załączonym do konsultacji „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2013 r. w  co  najmniej jednej z podanych form:
a) przesłaniu na adres poczty elektronicznej: oswiata@dmosin.pl ;
b) przesłaniu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@dmosin.pl ;
c) przesłaniu w formie tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem  "Konsultacje - Roczny Program współpracy ";
2) złożeniu propozycji i uwag osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  Dmosin -  pokój nr 16 lub w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu - pokój nr 18.
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie BIP Gminy Dmosin, stronie internetowej Gminy Dmosin oraz na tablicy informacyjnej Gminy Dmosin.Informację przygotowała: Jolanta Wojciechowska, Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Dmosin

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2013 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 756
28 listopada 2013 12:53 (Marcin Mróz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)