Aktualności

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego Program Współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w Urzędzie Gminy Dmosin został przygotowany projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu programu współpracy. Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na załączonym „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach w nieprzekraczalnym terminie do godz. 1400 dnia 31 października 2014 r. w co najmniej jednej z podanych form:

1)  przesłanie na adres poczty elektronicznej:  oswiata@dmosin.pl;

2)  przesłanie na adres poczty elektronicznej:  sekretariat@dmosin.pl ;

3)  przesłanie w formie tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Dmosin

Dmosin 9

95-061 Dmosin

z dopiskiem "Program współpracy na 2015 r.";

4) złożenie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16 lub w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu - pokój nr 18.

 

Termin konsultacji wyznacza się na dzień 4 listopada 2014 r. godz. 10.00 ( pok. nr. 18 w budynku Urzędu Gminy Dmosin).

            Projekt programu współpracy zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Dmosin oraz stronie BIP Gminy Dmosin. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin.

 

                                                                                             

 

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Wojciechowska, Kierownik referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2014 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 650
23 października 2014 15:54 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2014 15:53 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2014 15:31 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)