Aktualności

ODŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin.

 

na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz realizując zarządzenie nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin informujemy, iż:

 

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

 

Terminy konsultacji:

Ustala się terminy przeprowadzenia konsultacji:

1)      wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin do dnia rozpoczęcia konsultacji;

2)      na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 29 marca 2019 r. od godz. 800 do godz. 1600;

3)      propozycje i uwagi, o których mowa w § 3 mogą być również przesyłane lub składane w terminie od dnia ogłoszenia do dnia, o którym mowa w punkcie 2.

Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej sekretarz@dmosin.pl;

2)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje uchwały w sprawie określenia godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy KN";

3)      złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2019 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 340
15 marca 2019 14:01 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [u_formularz_konsultacji_do_projektu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 14:01 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 14:00 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [skan_uchwaly_zmieniajacej_o_pensum_od_1_ix_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)