Aktualności

OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnegoZapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin.

 

na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz realizując zarządzenie nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin informujemy, iż:

 

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

 

Terminy konsultacji:

Ustala się terminy przeprowadzenia konsultacji:

1)      wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz określenia granic ich obwodów do dnia rozpoczęcia konsultacji;

2)      na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 1 kwietnia 2019 r. od godz. 800 do godz. 1600;

3)      propozycje i uwagi, o których mowa w § 3 mogą być również przesyłane lub składane w terminie od dnia ogłoszenia do dnia, o którym mowa w punkcie 2.

 

Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej sekretarz@dmosin.pl;

2)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego";

3)      złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2019 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 348
15 marca 2019 14:17 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [u_formularz_konsultacji_do_projektu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 14:17 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 14:17 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [8589e3e1172d408b985a932bf7b74823.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)