Aktualności

OGŁOSZENIE - Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dmosin

na podstawie:

- art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 ),

- uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

w Urzędzie Gminy Dmosin został przygotowany PROJEKT uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  Dmosin oraz realizując zarządzenie nr 0050.120.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dmosin informujemy, iż w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

 

Terminy konsultacji:

- wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  Dmosin do dnia rozpoczęcia konsultacji;

na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 27 listopada 2019r. od godz. 800 do godz. 1300.

 

Konsultacje opracowanego projektu uchwały zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej sekretariat@dmosin.pl lub sekretarz@dmosin.pl;

2)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje – Projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu dla członków OSP z gminy Dmosin ";

3)      złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP Gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały jest Pani Jolanta Wojciechowska Sekretarz Gminy Dmosin.

 

W załączeniu:

  1. PROJEKT uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dmosin w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  Dmosin
  2. Uchwała o konsultacjach programu współpracy.
  3. Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2019 16:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 200
19 listopada 2019 16:09 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji_do_projektu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2019 16:09 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2019 16:09 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_spr_ekwiwal_dla_czlonkow_osp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)