Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY DMOSIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia w

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzedaży wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR w ilości 85 ton

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie: sprzedaży wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR...

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołacinek 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie "Przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kołacinek"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III”

W nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dmosin w dniu 1 września 2017r. oraz w portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od numerem 07/01/09/2017 postępowania o udzielenie zamówienia na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarne...

Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Zespołu Szkół Samorzadowych w Dmosinie

Ogłoszenie nr 581639-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. Gmina Dmosin: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 - 2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówiena na Opracowanie studium wykonalnośći projektu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin".

Zestawienie ofert złożonych w postepowaniu na: Opracowanie studium wykonalności projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”, na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV2 Termomodernizacja budynków,...