Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamóweniu do 30.000 euro - Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy OSP w Lubowidzy

W nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dmosin w dniu 2 czerwca 2016r. postępowania o udzielenie zamówienia na: 

 

Wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy OSP w Lubowidzy

 

którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej fałdowej bez zrywania poprzedniego pokrycia.

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść ogłoszenia o udzielenie zamówienia w związku z czym:

 

zapis o treści:

Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w projekcie budowlanym wymiany pokrycia dachowego w Lubowidzy oraz w przedmiarze robót, które stanowią kolejno załącznik nr 1 i nr 2 do ogłoszenia.

 

Otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy zakres robót objętych ogłoszeniem określony jest w projekcie budowlanym wymiany pokrycia dachowego w Lubowidzy  oraz w przedmiarze robót, które stanowią kolejno załącznik nr 4 (prawidłowy projekt budowlany) i nr 5 (prawidłowy przedmiar robót) do ogłoszenia.

 Uwaga: Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie elementy zawarte w projekcie budowlanym. Za wykonanie przedmiotu ogłoszenia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

zapis o treści:

Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2016r.

 

Otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2016r.

 

zapis o treści:

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin , pok. 15 a), faxem (46/ 874-62-94 ) lub pocztą elektroniczną rozwojlokalny@dmosin.pl) w terminie do 17 czerwca 2016r. do godziny 12:00

  

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin , pok. 15 a), faxem (46/ 874-62-94 ) lub pocztą elektroniczną rozwojlokalny@dmosin.pl) w terminie do 20 czerwca 2016r. do godziny 12:00

 

 

                                                                                                      /-/ Sylwia Wosik

                                                                                                               Inspektor

 

Dmosin, dn. 9 czerwca 2016r.

_____________________________________________________________________________________ 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie

 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zamówienia: 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy OSP w Lubowidzy

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Inwestycja obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej fałdowej bez zrywania poprzedniego pokrycia.

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w projekcie budowlanym wymiany pokrycia dachowego w Lubowidzy  oraz w przedmiarze robót, które stanowią kolejno załącznik nr 1 i nr 2 do ogłoszenia.

 

Inne istotne warunki zamówienia lub przyszłej umowy:

  1. Odbiór      przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim sprawdzeniu wykonanych prac i sporządzeniu protokołu odbioru zawierającego wykaz ewentualnych usterek      i wad oraz określającego termin ich usunięcia.
  2. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

  1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT/ rachunku w terminie 21 dni od      dnia otrzymania faktury VAT  przez   Zamawiającego. Faktura VAT powinna być adresowana do Gminy Dmosin. (Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, NIP 833 10 14 738).
  2. Podstawą wystawienia faktury VAT/ rachunku przez Wykonawcę  będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru.
  3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia- 36 miesięcy liczone od dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru.
  4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania swych zadań innej osobie

 

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych;

 

Zamawiający nie dopuszcza składnia oferty wariantowej;

 

Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2016r.

 

W postępowaniu mogą wsiąść udział  wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz złożą oświadczenie w tym zakresie.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA -100 %; 

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin , pok. 15 a), faxem (46/ 874-62-94 ) lub pocztą elektroniczną rozwojlokalny@dmosin.pl) w terminie do 17 czerwca 2016r. do godziny 12:00

 

Dmosin, dnia  2 czerwca 2016r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2016 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 814
09 czerwca 2016 14:58 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2016 14:58 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [projekt_prawidlowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2016 14:55 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)