Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / i art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ Urząd Gminy Dmosin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.01.2005r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej w miejscowości Wola Cyrusowa, nr ewidencyjny działki 381.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Dmosin, pok. nr 4 w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy
Danuta Supera
Dmosin,dnia 07.02.2005r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2005 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1493
08 lutego 2005 12:23 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu