Referat Oświaty, Kultury Sportu , Ochrony Zdrowia i Promocji

1. Do podstawowych zadań Referatu Oświaty, Kultury, Sportu,
Ochrony Zdrowia i Promocji
należą w szczególności sprawy:

w zakresie oświaty:

1)prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowisko dyrektorów
szkół oraz udział w pracach komisji konkursowej,
2)prowadzenie dokumentacji związanej z powierzaniem stanowiska
dyrektora,
3)prowadzenie dokumentacji związanej z ocenianiem dyrektorów szkół,
4)prowadzenie postępowań wyjaśniających zasadności uchwał rad pedagogicznych
wnioskujących o odwołanie dyrektora szkoły z powierzonej mu funkcji,
5)prowadzenie spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów szkół
prowadzonych przez Gminę, w tym spraw dotyczących powoływania i odwoływania z
zajmowanego stanowiska,
6)prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
7)prowadzenie teczek korespondencji wpływającej do referatu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt
8)gromadzenie aktów normatywnych z zakresu oświaty.
9)przekazywanie materiałów, informacji i obowiązujących aktów prawnych do szkół
związanych z ich funkcjonowaniem,
10) współpraca z dyrektorami szkół w opracowywaniu projektów regulaminów
wynagradzania i innych aktów prawnych, których
stanowienie należy do kompetencji organów Gminy,
11) ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich
obwodów,
12)przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wynagradzania
dyrektorów szkół,
13)opracowywanie zakresów czynności dla dyrektorów szkół i pracowników Referatu.
14)organizacyjne przygotowywanie narad z zakresu spraw prowadzonych przez Referat,
15)współpraca branżowa z właściwymi związkami zawodowymi,
16) nadzór nad realizacją świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela,
17) współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
18) organizacja bezpłatnego dowozu dzieci do szkół,
19) koordynowanie działań w zakresie zakupu materiałów, sprzętu, urządzeń oraz
usług na potrzeby referatu ,
20) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
21) ustalanie zasad dotowania niepublicznych szkół i punktów przedszkolnych oraz nadzór nad wydatkowaniem na ten cel środków z budżetu
Gminy,
22) współpraca z innymi instytucjami w sprawach dotyczących prowadzenia oświaty,
23) nadzór nad terminowością sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół przez
dyrektorów i przedstawianie ich odpowiednim organom celem zatwierdzenia,
24) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, utrzymywaniem, nadzorowaniem
i likwidacją szkół i przedszkoli oraz łączenia szkół różnych typów w zespoły i nadawanie im statutów,
25) przygotowywanie i przedstawianie projektów wydatków budżetowych dotyczących
zakresu działania Referatu, w uzgodnieniu ze
Skarbnikiem,
26) analiza wysokości otrzymanej subwencji oświatowej i weryfikacja przyjętych
wskaźników do jej ustalania,
27) potwierdzanie pod względem merytorycznym wydatków dotyczących spraw z zakresu działania Referatu oraz przestrzeganie dyscypliny
budżetowej
28) systematyczna ocena wykonania budżetu dowożenia uczniów i Referatu oraz
sporządzanie i przedkładanie organom Gminy informacji w tym zakresie,
29) prowadzenie rejestru wydawanych kart drogowych dla kierowców autokarów oraz
bieżące rozliczanie ze zużytego paliwa i olejów,
30) nadzór nad terminowością przeprowadzanych okresowych badań lekarskich przez
pracowników Referatu ,
31) prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców autokarów.
32) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia
będącego w zakresie działania referatu,
33) wnioskowanie w sprawach wynagradzania i nagradzania kierowców autokarów i pracowników Referatu.
34) sporządzanie zbiorczych sprawozdań GUS z zakresu działania Referatu,
35) prowadzenie ewidencji – rejestru emerytów i rencistów pracowników oświaty,
36) prowadzenie spraw związanych z wynajmem autokarów,
37) opracowywanie pod względem formalno -prawnym wniosków o dofinansowanie
zadań z zakresu działania Referatu ze źródeł krajowych i zagranicznych i współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji do
podpisywania umów na finansowanie zadań z funduszy europejskich i krajowych,
38) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie pozyskiwania
środków krajowych i funduszy europejskich oraz analizowanie założeń programów pomocowych z
zakresu działania Referatu z możliwością wykorzystania ich przez Gminę,
39) zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy europejskich i krajowych,rozliczanie i sporządzanie pełnej sprawozdawczości z ich
realizacji,
40) koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków na zadania z zakresu
oświaty, kultury i sportu ,wnioskowanie do budżetu o zabezpieczenie udziału
własnego Gminy,
41) przyjmowanie wniosków od pracodawców uczących zawodu młodocianych
pracowników oraz przygotowywanie decyzji,
42) wnioskowanie o środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
43) analiza kosztów i współpraca z innymi gminami odnośnie zwrotu poniesionych
dotacji na dzieci, mieszkańców gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych
na terenie innej gminy,
44) przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat oraz innych sprawozdań dotyczących działania referatu,
45) tworzenie nowych form wychowania przedszkolnego,
46) kontrola spełnienia obowiązku nauki przez absolwentów ( do 18 roku życia),
47) udział w czynnościach kontrolnych działalności szkół.
48) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych.

w zakresie Kultury i Sportu

1) współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie
Gminy zajmującymi się działalnością w zakresie kultury i sportu,
2) koordynowanie i inspirowanie rozwoju kultury w Gminie,
3) koordynowanie realizacji programów publicznej działalności kultury, kultury fizycznej i sportu,
4) inspirowanie działań propagujących aktywne formy wypoczynku,
5) organizowanie i koordynowanie imprez lokalnych promujących rozwój kultury i sportu w Gminie oraz imprez rekreacyjnych wśród mieszkańców,
6) współudział w organizowaniu zawodów sportowych,
7) przygotowywanie umów o pracę z animatorami sportu oraz z osobami prowadzącymi
zajęcia sportowo-rekreacyjne w obiektach sportowych,
8) przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursów na
realizację zadań publicznych w zakresu działania Referatu realizowanych przez
organizacje pozarządowe,zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
9) przygotowywanie projektów programów współpracy z organizacjami
pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych w zakresie
prowadzonych spraw,
10) organizowanie i popularyzacja oferty programowej w zakresie udostępniania gminnych
obiektów sportowych dla mieszkańców Gminy w celu upowszechniania sportu masowego,
11) współdziałanie ze szkołami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
12) przygotowywanie materiałów, analiz i informacji dla potrzeb Rady Gminy i jej
organów w zakresie działania Referatu,
13) wnioskowanie o nagrody dla kierownika biblioteki.

W zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców:
1)wdrażanie programów profilaktycznych na terenie gminy wynikających z
celów szczegółowych Narodowego Programu Zdrowia oraz potrzeb mieszkańców gminy,
2)coroczna analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców w oparciu o wskaźniki
demograficzne i epidemiologiczne ,
3) Współdziałanie z jednostkami ochrony zdrowia w zakresie:
- opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
gminy,
4) przekazywanie informacji o realizowanych na terenie gminy programów zdrowotnych,
5) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych
na terenie gminy,
6) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb
zdrowotnych,
7) wspomaganie i obsługa działań promujących zachowanie prozdrowotne finansowanych
z budżetu gminy,
8) koordynacja i kontrola działań profilaktycznych dzieci i
młodzieży w środowisku nauczania i wychowania.,
9) przesyłanie opinii starostwu powiatowemu w sprawie godzin pracy aptek na terenie Gminy,
10) realizacja programów celowych za pośrednictwem gminy wprowadzanych przez
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

W zakresie promocji Gminy

1) współpraca w zakresie promocji z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem
Wojewódzkim,Starostwem Powiatowym i innymi instytucjami,
2) współpraca międzygminna, regionalna i zagraniczna,
3) planowanie środków finansowych koniecznych na promowanie Gminy,
4) gromadzenie, opracowywanie i przygotowywanie informacji i materiałów
promujących Gminę na zewnątrz,
5) prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem kulturalnym Gminy,
6) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
7) uczestnictwo w wystawach w celu promocji Gminy,
8) współpraca z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek
organizacyjnych w zakresie przewidzianym do przekazywania informacji prasowych,
9) przygotowywanie i przekazywanie informacji z zakresu realizowanych obowiązków, w
celu bieżącej aktualizacji strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dmosin,
10) przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych o Gminie,
działaniach organów Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
11) prowadzenie kroniki Gminy i zbioru informacji prasowych o Gminie,
12) koordynacja działań związanych z wydawnictwami Gminy,
13) organizowanie konkursów służących poznawaniu i promocji zasobów i dziedzictwa kulturowego Gminy,
14) współpraca w zakresie promocji z organizacjami pozarządowymi, biblioteką, szkołami i świetlicami, itp.,
15) prowadzenie spraw z zakresu turystyki,
16) udostępnianie herbu i nazwy Gminy.
17) prowadzenie spraw z zakresu udziału Gminy w Lokalnej Grupie Działania.
18) upowszechnianie walorów turystycznych Gminy,
19) upowszechnianie dorobku i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz kultywowanie tradycji ludowych,
20) współudział w organizowaniu zawodów, imprez rekreacyjnych i kulturalnych dla
mieszkańców gminy.
21) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o
Gminie,

Stanowiska

kierownik

Informacje

kierownik - Jolanta Wojciechowska

Do zadań kierownika referatu Oświaty Kultury i Sportu należy: ,
w zakresie oświaty:

1)prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowisko dyrektorów szkół oraz udział w pracach komisji konkursowej,
2)prowadzenie dokumentacji związanej z powierzaniem stanowiska dyrektora,
3)prowadzenie dokumentacji związanej z ocenianiem dyrektorów szkół,
4)prowadzenie postępowań wyjaśniających zasadności uchwał rad pedagogicznych wnioskujących o odwołanie dyrektora szkoły z powierzonej mu funkcji,
5)prowadzenie spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę, w tym spraw dotyczących powoływania i odwoływania z zajmowanego stanowiska,
6)prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
7)prowadzenie teczek korespondencji wpływającej do referatu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt
8)gromadzenie aktów normatywnych z zakresu oświaty.
9)przekazywanie materiałów, informacji i obowiązujących aktów prawnych do szkół związanych z ich funkcjonowaniem,
10)współpraca z dyrektorami szkół w opracowywaniu projektów regulaminów wynagradzania i innych aktów prawnych, których stanowienie należy do kompetencji organów Gminy,
11)ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów,
12)przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wynagradzania dyrektorów szkół,
13)opracowywanie zakresów czynności dla dyrektorów szkół i pracowników Referatu.
14)organizacyjne przygotowywanie narad z zakresu spraw prowadzonych przez Referat,
15)współpraca branżowa z właściwymi związkami zawodowymi,
16))nadzór nad realizacją świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela,
17)współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
18) organizacja bezpłatnego dowozu dzieci do szkół,
19)koordynowanie działań w zakresie zakupu materiałów, sprzętu, urządzeń oraz usług na potrzeby referatu ,
20)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
21) ustalanie zasad dotowania niepublicznych szkół i punktów przedszkolnych oraz nadzór nad wydatkowaniem na ten cel środków z budżetu Gminy,
22)współpraca z innymi instytucjami w sprawach dotyczących prowadzenia oświaty,
23)nadzór nad terminowością sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół przez
dyrektorów i przedstawianie ich odpowiednim organom celem zatwierdzenia,
24) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, utrzymywaniem, nadzorowaniem
i likwidacją szkół i przedszkoli oraz łączenia szkół różnych typów w zespoły i nadawanie im statutów,
26) przygotowywanie i przedstawianie projektów wydatków budżetowych dotyczących zakresu działania Referatu, w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,
27)analiza wysokości otrzymanej subwencji oświatowej i weryfikacja przyjętych
wskaźników do jej ustalania,
28) potwierdzanie pod względem merytorycznym wydatków dotyczących spraw z zakresu działania Referatu oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej
29)systematyczna ocena wykonania budżetu dowożenia uczniów i Referatu oraz
sporządzanie i przedkładanie organom Gminy informacji w tym zakresie,
30)prowadzenie rejestru wydawanych kart drogowych dla kierowców autokarów oraz
bieżące rozliczanie ze zużytego paliwa i olejów,
31)nadzór nad terminowością przeprowadzanych okresowych badań lekarskich przez pracowników Referatu ,
32)prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców autokarów.
33)prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia będącego w zakresie
działania referatu,
34)wnioskowanie w sprawach wynagradzania i nagradzania kierowców autokarów i pracowników Referatu.
35)sporządzanie zbiorczych sprawozdań GUS z zakresu działania Referatu,
36) prowadzenie ewidencji – rejestru emerytów i rencistów pracowników oświaty,
37) prowadzenie spraw związanych z wynajmem autokarów,
39) opracowywanie pod względem formalno -prawnym wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu działania Referatu ze źródeł krajowych i zagranicznych i współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji do
podpisywania umów na finansowanie zadań z funduszy europejskich i krajowych,
40) prowadzenie stałego monitoringu w zakresie pozyskiwania środków krajowych i funduszy europejskich oraz analizowanie założeń programów pomocowych z zakresu działania Referatu z możliwością wykorzystania ich przez Gminę,
41)zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy europejskich i krajowych,
rozliczanie i sporządzanie pełnej sprawozdawczości z ich realizacji,
42)koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków na zadania z zakresu
oświaty, kultury i sportu ,wnioskowanie do budżetu o zabezpieczenie udziału własnego Gminy,
43)przyjmowanie wniosków od pracodawców uczących zawodu młodocianych pracowników oraz przygotowywanie decyzji,
44)wnioskowanie o środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
45)analiza kosztów i współpraca z innymi gminami odnośnie zwrotu poniesionych
dotacji na dzieci, mieszkańców gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych
na terenie innej gminy,
46) przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości
należnych opłat oraz innych sprawozdań dotyczących działania referatu,
47)tworzenie nowych form wychowania przedszkolnego,
48)kontrola spełnienia obowiązku nauki przez absolwentów ( do 18 roku życia),
49)udział w czynnościach kontrolnych działalności szkół.

W zakresie Kultury i Sportu
1) współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie
Gminy zajmującymi się działalnością w zakresie kultury i sportu,
2) nadzór nad działalnością świetlic wiejskich,
3) koordynowanie i inspirowanie rozwoju kultury w Gminie,
4) prowadzenie ewidencji wyposażenia świetlic wiejskich,
5) koordynowanie realizacji programów publicznej działalności kultury, kultury fizycznej i sportu,
6) inspirowanie działań propagujących aktywne formy wypoczynku,
7) koordynowanie organizacji imprez lokalnych promujących rozwój kultury i sportu w Gminie oraz imprez rekreacyjnych wśród mieszkańców,
8)współudział w organizowaniu zawodów sportowych,
9)przygotowywanie umów o pracę z animatorami sportu oraz z osobami prowadzącymi
zajęcia sportowo-rekreacyjne w obiektach sportowych
10)przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań
publicznych w zakresu działania Referatu realizowanych przez organizacje pozarządowe,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
11)przygotowywanie projektów programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
12)organizowanie i popularyzacja oferty programowej w zakresie udostępniania gminnych
obiektów sportowych dla mieszkańców Gminy w celu upowszechniania sportu masowego,
13) współdziałanie ze szkołami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
14) przygotowywanie materiałów, analiz i informacji dla potrzeb Rady Gminy i jej organów w zakresie działania Referatu,
15) wnioskowanie o nagrody dla kierownika biblioteki.

W zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców:
1)wdrażanie programów profilaktycznych na terenie gminy wynikających z celów szczegółowych Narodowego Programu Zdrowia oraz potrzeb mieszkańców gminy,
2)coroczna analiza potrzeb zdrowotnych mieszkańców w oparciu o wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne ,
3)Współdziałanie z jednostkami ochrony zdrowia w zakresie:

- opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
gminy,
4)przekazywanie informacji o realizowanych na terenie gminy programów zdrowotnych,
5)inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej
w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie gminy,
6) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
7)wspomaganie i obsługa działań promujących zachowanie prozdrowotne finansowanych z budżetu gminy,
8)koordynacja i kontrola działań profilaktycznych dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania.,
9) przesyłanie opinii starostwu powiatowemu w sprawie godzin pracy aptek na terenie
Gminy,
10) realizacja programów celowych za pośrednictwem gminy wprowadzanych przez
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokumenty

Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4242
17 marca 2016 13:22 Anna Kantorska - Zmiana danych jednostki.
17 marca 2016 13:21 Anna Kantorska - Zmiana danych jednostki.
09 marca 2016 14:51 Anna Kantorska - Zmiana danych jednostki.