Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Tożsamości, Sprawy Obywatelskie , Społeczne i Wojskowe

Krystyna Kotecka - kierownik
Do zadań stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Dowodów Tożsamości, Spraw Obywatelskich i Społecznych należy:
W zakresie zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego :
1)prowadzenie akt i spraw z zakresu stanu cywilnego;
2)wykonywanie czynności w zakresie należącym do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
3)realizacja przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
4)załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw,
5)wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
6)przyjmowanie wymaganych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,
7)sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń składanych w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i prawach o aktach stanu cywilnego,
8)prowadzenie ksiąg małżeństw i akt zbiorowych oraz dokonywanie w nich wzmianek, dodatkowych przypisków, wystawianie odpisów i zaświadczeń, oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
9)prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów,
10)sporządzanie aktów i prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonanie zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
11)sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w przypadku, gdy zdarzenie to miało miejsce za granicą i akt nie został sporządzony oraz wpisywanie do ksiąg miejscowych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą,
12)wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności dotyczących:
a)sprostowania oczywistych błędów pisarskich,
b)uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
c)dokonania transkrypcji aktu sporządzonego za granicą,
d)wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą,
e)prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej,
f)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,
g)prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego,
13) przyjmowanie stosownych oświadczeń wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących:
a)wstąpienia w związek małżeński,
b)braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c)stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d)wyboru nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
e)wstąpienia w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f)powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g)uznania dziecka,
h)uznania dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i)nadania dziecku nazwiska męża matki,
j)wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego,
k)ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
l)ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
14)współdziałanie z sądami i administracją rządową w sprawach związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego,
15)sporządzanie testamentów,
16)prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
17)wywieszanie w lokalu Urzędu Gminy ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
18)powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,
19)składanie na wezwania sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
20)przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
21)wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak przeszkód w zawarciu wyznaniowego związku małżeńskiego,
22)rejestracja wyznaniowych związków małżeńskich,
23)wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych osób fizycznych,
24)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przewidzianych w ustawie o aktach stanu cywilnego,
25)przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego,

W zakresie Ewidencji Ludności i Dowodów Tożsamości:

1)realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2)współpraca ze Stacją Łączności Komputerowej PESEL i Rządowym Centrum Informacyjnym, organami ewidencji ludności oraz urzędami stanu cywilnego,
3)prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym.
4)prowadzenie rejestrów zameldowań dla pobytów czasowych ponad 3 miesiące,
5)współpraca z organami Policji w zakresie dyscypliny meldunkowej,
6)prowadzenie na bieżąco aktualizacji rejestru wyborców oraz spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
7)zawiadamianie WKU o zmianie w ewidencji ludności w zakresie osób podlegających
obowiązkowi czynnej służby wojskowej,
8)prowadzenie zameldowań i wymeldowań mieszkańców RP, cudzoziemców oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
9)sporządzanie wykazów ludności dla potrzeb przedszkola, szkolnictwa, lecznictwa i obronności kraju,
10)udział w czynnościach związanych z przeprowadzaniem spisów powszechnych ludności,
11)prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodów osobistych,
12)prowadzenie ewidencji wydanych dowodów osobistych,
13)przetwarzanie danych osobowych,
14)udzielanie informacji z zakresu prowadzonych spraw zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
15)prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem zbiórek publicznych i zgromadzeń,
16)terminowe przekazywanie informacji Administratorowi Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz ich aktualizacja.

W zakresie spraw wojskowych

1)prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej i rejestracji dla potrzeb tej kwalifikacji,
2)zawiadamianie WKU o zwolnieniu i zatrudnieniu pracownika podlegającego czynnej
służbie wojskowej,
3)przygotowywanie decyzji o konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny
przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza,
4)przygotowywanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do
odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

Stanowiska

Kierownik

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4023
17 marca 2016 14:00 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
09 marca 2016 12:36 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
07 marca 2016 12:28 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.