Aktualności

Ogłoszenie. Konsultacje opracowanego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 

na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz realizując zarządzenie nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń informujemy, iż:

 

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

 

Terminy konsultacji:

- wyznacza się czas na zapoznanie z projektem programu: od dnia publikacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz określenie sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń do dnia rozpoczęcia konsultacji;

- na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 20 marca 2018 r. od godz. 800 do godz. 1600.

 

Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 marca 2018 r. poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej oswiata@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

2) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje – Projekt uchwały w sprawie obiektów i urządzeń ";

3) złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

 Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP Gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury
i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12 marca 2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Sportu Ochrony Zdrowia i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Wojciechowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2018 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 442
12 marca 2018 15:35 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2018 15:35 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji_do_projektu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2018 15:34 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_na_korzyst_z_obiektow_i_urzadzen.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)