Aktualności

Ogłoszenie. Zapraszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz realizując zarządzenie Wójta Gminy Dmosin z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, informujemy, iż:

 

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

 

Terminy konsultacji:

- wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznejdo dnia rozpoczęcia konsultacji;

- na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 26 kwietnia 2018 r. od godz. 800 do godz. 1200.

 

Konsultacje opracowanego projektu programu współpracy zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

   1) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej oswiata@dmosin.pl lub sekretariat@dmosin.pl;

    2) przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje – Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Dmosin. ";

    3) złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.


Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dmosin i stronie BIP Gminy Dmosin oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dmosin. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Dmosin.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Sportu Ochrony Zdrowia i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Wojciechowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2018 22:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 375
18 kwietnia 2018 22:36 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 22:36 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji_do_projektu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 22:36 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [projekt_oplaty_za_wych_2018_gm_dmosin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)